فــائــق رستــاقــی
۲۷ دسمبر ۲۰۲۱در سرآغاز ششمین سال نشراتی، "خـروش رعـد" تان پرطنین تر از پیش باد!

همکاران گرامی! رسانۀ روشنگر، جانبدار و متعهد "خروش رعـد" حاصل کار جمعی شماست. بدین وسیله کار مشترک پنجسالۀ رسانه ئی در عرصه های فکری، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی و خبری  علیه امپریالیسم و ارتجاع را به تک تک شما همکارانم، به مردم و سیاسیون مترقی و آزادیخواهان کشورم تبریک می گویم.
در اوج اختناق سنگین فاشیست های طالبی و غلظت ظلمت ارتجاعی ــ استعماری مستولی بر کشور و بر زندگی خلق  مصیبت زدۀ ما اعم از زن و مرد، روشن ماندن نهاد های روشنگری که بر گوشه هائی از این ظلمتکده پرتوافشانی می کنند و استمرار فریاد اعتراض رسانه های پیام آوری که آزادی را در برابر اختناق، استبداد و سرکوب ارتجاع فاشیست طالبی مورد حمایت و اغماض امپریالیسم، فریاد کرده و صلای مبارزاتی سر می دهند، هر چند در مقایسه با سنگینی استبداد و اختناق ارتجاع حاکم، کافی نیست، ولی بودش غنیمت بزرگی برای توده ها و آزادیخواهان کشور محسوب می شود که باید ارتقاء و گستردگی یابد.
از آغاز راه، سایت "خروش رعد" به مثابۀ روزنۀ بازتاب اندیشه های ملی ــ دموکراتیک و در خدمت مواضع زحمتکشان و منافع ملی سرزمین  تحت سلطۀ ما علیه ارتجاع جهادی، تکنوکراتی و طالبی و اربابان  امپریالیستی و دول و محافل آزمند و مرتجع اسلامی و غیراسلامی  منطقه قرار داشته است.  در مدت اشغال کشور ما تمام روزنامه ها  رسانه های آزادیخواه ضد اشغال مثل "خروش رعد"  توسط رسانه ها و دم و دستگاه آزادی کُش دولت مزدور تحت تسلط اشغالگران در داخل افغانستان ممنوع بوده و فلتر می شده است. اشغالگران دیروزی و مزدوران دولتی شان هر نوع فعالیت دموکراتیک واقعی را منع قرار داده بودند.
مزدوران و مرتجعان طالبی و ادارۀ پوشالی تحت امر شان نیز پای در جای پای اشغالگران امریکائی ــ ناتوئی و دولت مزدور ساقط شدۀ غنی پوشالی گذاشته و کار روشنفکری و روشنگری را مقارن کفر و الحاد می دانند. جهال طالبانی در عین خودفروشی و ارتکاب خیانت ملی؛ آدمکشی، انتحار، انفجار، سنگسار، شلاق، هتک حرمت، ترور و تاراجگری رهبران و شبه نظامیان گروه خود را دساتیر اسلامی می دانند.
با تأسف، رسانه های داخلی چاپی و سمعی ــ بصری با خصلت دلالی، در حالت زبان بریدگی کامل، از ترس درۀ طالب نشرات و برنامه های شان را با سانسور و خواست ناحق طالبان همسو ساخته اند و روی مسائل اساسی و حیاتی مردم و کشور، ماهیت مزدوری و ارتجاعی طالبان، مظالم و فاشیسم امارت اسلامی، آزادی کُشی و سانسور رسانه ها، کشتن چراغ فرهنگ، دانش و معرفت؛ و تعدی و تبعیض علیه زنان محروم و ستمکش  و اِعمال شوونیسم علیه اقوام برادر کشور کشور تماس نمی گیرند.
در چنین فضای مختنق و شدیداً پولیسی توده های مردم تحت مظالم و جفای طالب و حمایتگرانش زیر رگبار، دود، آتش، اتهام کفر و الحاد و هزار و یک مصیبت دیگر... به تنویر افکار، مطالب روشنگرانه و آموزنده، تفاسیر واقعی رویداد ها، اخبار صریح و ساده و رهنمود نیاز دارند و با دل و جان خود از آن بدرقه می کنند.

همکاران محترم!
پیشنهاد من اینست که "خروش رعد" علاوه از نشر آثار تئوریک و تحلیلی به زبان روشنفکران، مطالب و مضامین تبلیغی ــ خبری به زبان نسبتاً سادۀ قابل فهم برای توده ها را در نشراتش افزایش دهد تا نیاز خوانندگان سایت در سطوح مختلف فهم و آگاهی از مسائل و معضلات اجتماعی مرفوع شده و تنوع در کار سایت نیز دیده شود. برآوردن این نیاز خود مستلزم تحرک مزید همکاران و گزارشگران ارجمند سایت "خروش رعد" است. با این هدف، خروش رعـد می تواند بدون پناه بردن به ابتذال ادبی، دوستان قلمی اش را که به زبان دموکراتیک در پرتو مرام و سیاست نشراتی سایت همکاری می نمایند، افزایش دهد و همکاران موجود را انگیزۀ پویائی بخشد.
با تشکر از کلیه کارکنان و همکاران "خروش رعد"  بابت کار شبانه روزی شان در عرصۀ تهیه و ارسال مضامین، ویرایش و نشر آن در "خروش رعـد". یک جهان سپاس. قلم همۀ همکاران رسا تر و قدم شان استوار تر باد.

در اهتزاز باد درفش اندیشۀ رهائی زحمتکشان افغانستان و جهان!

مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم!

۲۲ دسمبر ۲۰۲۱