فـــریـــدون کاوه
۲۵ دسمبر ۲۰۲۱‏تبریک و تهنیت به مناسبت پنجمین سالگرد تأسیس سایت "خروش رعد"

رفقاء و دست اندرکاران محترم سایت "خروش رعـد" سلام. بدین مناسبت میمون، پنجمین سالگرد تأسیس سایت "خروش رعد" را در راه روشنگری همه جانبه علیه تجاوز و اشغال امپریالیسم و سلطۀ موجود ارتجاع هار طالبی که تا سرحد فاشیسم لجام گسیخـۀ تمام عیار رشد کرده است، به کلیه کارکنان و همکاران قلمی استوار و ادامه کار و دوستداران این رسانۀ مترقی و آزادیخواه و به کلیه آزادی دوستان معترض بر فاشیسم، شوونیسم و تبعیض مزدوران طالبانی و مداخلات و تجاوز امپریالیستی ــ ارتجاعی، تبریک می گویم. من هم خود را در این حلقۀ احرار، در جمع شما می یابم و بر آن می بالم.
مدتی است که ارتجاع هار و برآشفتۀ طالبی به همکاری استعمارگران بیرونی سرزمین ما پایمال شدۀ ما را به کشتارگاه انسان های مظلوم این دیار مبدل ساخته اند و امپریالیسم اشغالگر امریکا ــ ناتو به رغم شکستش در افغانستان و رسوائی جهانی ناشی از آن؛ در عین تشدید رقابت امپریالیستی در سطح جهانی، با لجام گسیختگی تمام به قلدری، توطئه، غارت، سرکوب و به مخاطره انداختن زندگی خلق ها مصروف است.
در این مدت پنج سال، شما دست اندرکاران محترم سایت وزین "خروش رعد" در راستای افشای جنایات مشترک این دو غول استعماری و ارتجاعی، شب از روز نشناخته و پیوسته علیه سیاست ها و عملکرد های تباه کن این دو دشمن ملی و تاریخی خلق زحمتکش کشور با روشنگری و سلاح قلم رزمیده اید. در این مدت پنج سال "خروش رعد" به نشر مطالب متنوع تحلیلی، گزارش، اشعار انتقادی، کتب و رساله های آموزشی، اسناد تاریخی، زندگینامه های جانبازان و جانباختگان انقلابی و آزادیخواه کشور و بزرگداشت از آنان توأم با بازتاب سریع مبارزات انقلابی بیرونی و... به تنویر و آگاهگری عامه می پردازید.
در سال نشراتی ای که در پیش روی ما است، با توجه به سنگینی  و  تنوع اشکال و ابعاد ستم و جنایت ارتجاع هار طالبی و دسائس متعدد جاری  امپریالیستی ــ ارتجاعی در حق کشور و زنان و مردان ستمکش آن، قدم همۀ شما را متین تر و فریاد اعتراض تان علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم  را رساتر می خواهم.

به امید موفقیت های همیشگی تان در راه آزادیخواهی و افشاء و طرد ارتجاع حاکم!
۲۴ دسمبر ۲۰۲۱