حـبــیــب انــدیــوال
۲۷ دسمبر ۲۰۲۱پنجمین سالگرد نشراتی "خروش رعد" مبارک باد!

صمیمانه ترین تبریکات خویش را به مناسبت پنجمین سالگرد راه اندازی وبسایت "خروش رعد" خدمت کارکنان، نویسندگان و دوستداران محترم آن عرض نموده و آرزوی موفقیت بیشتر برای شما عزیزان دارم.
بیش از چهار دهه اشغالگری؛ جنگ و گرسنگی تحمیلی، ویرانی، خشونت و کشتار در کشور ما و حاکم بر زندگی مردم تحت ستم و استثمار کشور ما از طرف قشون اشغالگر سوسیال امپریالیسم شوروی، و امپریالیسم متجاوز امریکا ــ ناتو با مزدوران داخلی هر دو کمپ متجاوز و  با همکاری همه جانبۀ دول مرتجع عرب، منطقه  و همجوار افغانستان ادامه داشته است. حمایت این نیرو های متجاوز و توسعه طالب بیرونی از این دولت های دست نشانده و مرتجع ساخت اشغالگران امپریالیستی (به اصطلاح جامعۀ جهانی) تا همین "امارت اسلامی" مزدوران طالب، نیز ادامه داشته است.
در نتیجۀ این همه تجاوزات، خونریزی، ویرانگری، خشونت و کشتار دسته جمعی چهل ساله در افغانستان توسط اشغالگران و قدرت طلبان داخلی، ما شاهد فرار هزاران هزار جوان، مردان و زنان روشنفکر و آزادیخواه و نویسندگان و فرهنگیان دموکرات از کشور بودیم که برای نجات جان خود و فرزندان شان از جبر به سراسر دنیا مهاحر شدند. این ظلم و تعدی آشکار به حقوق اولیۀ زندگی مردم مظلوم و بی دفاع ما بود که استعمارگران شرقی و غربی و مزدوران شان در حق این مظلومان روا داشتند.
باز هم در ادامۀ ستم و جنایت قبلی، این بار با مسلط شدن شلاقداران طالب بر سرنوشت مردم بیچارۀ ما، خشونت سازمانیافتۀ تبعیض پسندان طالبان مردسالار بر ضد کرامت انسانی زنان، زنان و دختران افغان را در عین محرومیت از حق کار و تعلیم، در چهاردیواری خانه در فقر و گرسنگی محبوس ساخته است. نکاح اجباری دختران نابالغ و یا تازه بالغ کشور با پیرمردان خلاف میل و ارادۀ شان و سنگسار دختران جوان به جرم محبت و دوست داشتن، از نظر طالبان عین اجرای شریعت اسلام ناب محمدی است. خود سوزی زنان و یا فرار از منزل، یکی از عکس العمل هائی است که در برخی موارد  زنان افغان برای نجات از جهنم، در حالت بیچارگی، مظلومیت و راه گمی و فقدان منابع و نهاد های حمایتی، به آن روی می آورند.
در نتیجۀ این تجاوزات، جنگ های تجاوزکارانه و جنایت های این دو اشغالگر بیرونی و دار و دستۀ مزدور و جلاد صفت "خلقی ــ پرچمی" و اخوانی جهادی ــ طالبی و تکنوکراتی در حق مردم ما و سازمان های مبارز آن، جنبش ملی ــ دموکراتیک زخمی کشور ما خونین تر شد. تعدادی از بهترین های ما که منبع امید ستمدیدگان این وطن بودند، از طرف دشمنان متجاوز و جلادان بومی شان ربوده و سر به نیست شدند؛ تعدادی هم با عالمی از ناامیدی فرار کردند و تعدادی هم گرفتار مشکلات روانی شده اند. تعدادی از افراد مدعی دیروزی مبارزه در داخل و خارج کشور، مردم و آرمان مقدس خویش را فراموش نموده و  در صفحات فیسبوک ها و تویتر ها علیه همدگر جنگ روانی را به راه انداخته و بر صورت مبارزانی که راه آزادیخواهی روان اند، لجن می پاشند و دانسته یا ندانسته در کار رهروان امیدوار راه آزادی مانع تراشی و سنگ اندازی می کنند. این عده مردم گرسنه، زنان و مردان تحت درۀ طالب و مادر وطن زخمی خویش را فراموش کرده اند. چرا جفا به خویش و به مردم مظلوم خویش؟؟؟
ظلم و ستم جاری طالب وحشی و مزدور اجانب و بی نوائی و بیچارگی مردم هردم شهید ما همه کسانی را که در عین اعتراض بر ستم و جنایت  فاشیستی طالب و اربابانش، هنوز هم توانائی فردی و جمعی متشکل شدن برای مبارزه را دارند، از پای نیافتاده اند و دارای موضع روشن و ثابت ضد ارتجاعی و ضد استعماری اند، را به دوراندیشی و رفع کینتوزی ها و خودخواهی های شخصی بر پایۀ "وحدت ــ انتقاد ــ وحدت"، به انتقاد از خود، بسیج شدن و مبارزه فرامی خواند. تنها در این صورت، می توانیم که برای زخم های ناسور مردم خونین تن خویش مرهمی شویم. در غیر آن، نسل های آیندۀ این سرزمین زخمی ما را به دلیل نجنبیدن به موقع و بی تفاوتی ما در قبال اوضاع خونبار و آشفتۀ وطن و هموطن دردمند، نفرین خواهند کرد.
بنابراین، روشنگری برای تنویر اذهان مظلومان وطن برای اتحاد و یگانگی خلق زحمتکش  کشور به شمول زنان بی حقوق افغان برای به پا خاستن در برابر ارتجاع حاکم طالبی و افشای ستم، استثمار، تبعیض و سیاست های فاشیستی و انحصارگری مزدوران طالب و نیرنگ های پشت پردۀ شان با حامیان خارجی شان و سیاست های توسعه طلبانه و غارتگرانۀ دولت های خارجی غارتگر در حق این وطن و مردم ستمدیده، از وظیفۀ ارگان های روشنگر مترقی و ضد استعماری از نوع "خروش رعد" است. باید این ارگان های مردمی و مستقل درد مشترک زنان و مردان دردمند و دربند این سرزمین را فریاد و همرسانی کنند و با این کار به تریبونی برای روشنگری و انعکاس افکار ملی ــ دموکراتیک و مترقی نویسندگان و شعرای متعهد در برابر مردم، علیه ارتجاع و امپریالیسم مبدل شوند!

زنده باد آزادی، دموکراسی مردمی، عدالت و ترقی اجتماعی!

۲۴ دسمبر ۲۰۲۱میلادی