هـمـایــون اوریــــا
۲۵ دسمبر ۲۰۲۱‏پنجمین سالگرد افتتاح ارگان نشراتی "خـروش رعـد"‏ خجسته باد!

همکاران ارجمند! فرارسیدن پنجمین سالگرد نشراتی رسانۀ روشنگر و پیشرو "خـروش رعـد"‏ را به تمامی کارکنان و همکاران و خوانندگان گرامی این سایت وزین تبریک عرض می کنم.
چند ماهی است که پس از شکست امپریالیسم اشغالگر و جمع شدن بساط استعماری آن در افغانستان، باز کشور عزیز ما و مردم ستمدیدۀ آن زیر چکمه های خون آلود مزدوران هار و مرتجع طالبی و حامیان بیرونی آن قرار دارند  و زن و مرد آنها در بی حقوقی کامل زجر، گرسنگی و ستم می کشند. زیر سلطۀ وحشیان طالبی ضد زن، ضد انسانیت و دشمن فرهنگ پشیرفته؛ بیش ترین ستم بر زنان، به ویژه بر زحمتکشان زن کشور ما وارد می شود.
با ادامۀ ستم و جنایت طالب و اربابانش در حق کشور و مردم ما؛ افشای جنایت و ستمگری حاکمان طالب و توطئه های جاری طالبان و اربابان شان همراه با روشنگری انقلابی  و آزادیخواهانه در جهت آگاهی و اتحاد توده های خلق، ارسال پیام های مبارزاتی برای تنویر افکار زنان، جوانان و مجموع توده های تحت ستم و استثمار کشور؛ آن وظیفۀ مهم و شریفانه ایست که بر دوش فرد فرد مبارزان زن و مرد کشور، تشکل های جدی مبارزاتی و همچنان رسانه های مترقی و آزادی دوست از قبیل "خـروش رعـد" و امثال آن علیه ارتجاع حاکم طالبی و حامیان بیرونی امپریالیست و مرتجع اش، سنگینی می کند.

درفشی را که پنج سال قبل در راه آزادی به دوش کشیدید، همیشه در اهتزاز باد!

با درود و سپاس
۲۴ دسمبر ۲۰۲۱