زنــده یــاد داوود ســرمــد
ارسالی: جـعــفــر ( به مناسبت تجلیل از پنجمین سالگرد تـأسیس "خـروش رعـد")
۲۶ دسمبر ۲۰۲۱درس تــلــخ

پــیـش آمــد قـیـام عـظیـمی، نشست مـاست

آبـستن نــــبـــرد نــویــنی، شکست مــاست

بـــا گام احتیاط بـــه مـنـزل تـــوان رسیـــد

از پافتادن، حاصل آن خیز و جست ماست

یـاران ز خـواب غـفـلت سنگین بـدر شوید

چون سرنوشت هستی ملت به دست ماست

احساس رزمـــجــوئـــــی مردانه در نـبـرد

آئـــیـــن پاک مــردم مـیـهــن پرست ماست

هر نعره ئی که پشت زمین را تکان دهـــد

فــریـاد خشم سرکش طــوفان مست ماست

در چشم ما زبـــانـه کشد شعله هـای عشق

رام هـوی نه ایـم، هـوس رام شست ماست

مــــا یــکـــه نیستیم درین دشت سینه سرخ

چون لاله های تشنه، همه همنشست ماست

پــیــونـد استوار چـــو انگشت هـــای دست

در وحــــدت فشردۀ بــــالا و پست مــاست

هـــرگـــــز مجـــاز نیست پــراکنده زیستن

جـمــعـیـت ستم نــفسان از گسست مــاست

در سایـــۀ سلام، بسی حـــیــلـه خفته است

این درس تلخ، تجربۀ بود و هست مــاست

آزاده ایـــم هـمـچــو عـــقــابِ سپـهــــرتـاز

"سرمد" نه بند هیچ کسی پای بست ماست

* * *