خـــروش رعـــد
۲۴ دسمبر ۲۰۲۱نقش رسانه های مستقل و مترقی علیه سلطۀ مزدوران طالبان
و رویکرد فاشیستی و شوونیستی "امارت اسلامی"

(به مناسبت پنجمین سالگرد گشایش وبسایت "خروش رعد")

پنج سال قبل در همین روز کارکنان و رضاکاران گرامی سایت "خروش رعد" بر پایۀ نیاز های روشنگری و مبارزۀ سیاسی ــ تبلیغاتی توده ها و مبارزان ملی، دموکرات و انقلابی علیه امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع متحدش در کشور مستعمرۀ ما، این رسانۀ بدیل روشنگر و متعهد پیشرو را در خط ضد استعماری، ضد ارتجاعی و  ضد اشغال امپریالیستی کشور، در فضای مجازی به دست امواج سپرده و اعلام موجودیت و پیام مبارزاتی این رسانۀ مترقی و بدیل را تا اقصی نقاط افغانستان و جهان فرساتادند.
طی این پنج سال  رضاکاران متعهد "خروش رعد" با موضع استوار ملی ــ دموکراتیک علیه دشمنان عمده و اساسی خلق ــ امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع ــ در میهن اشغالی ما، ضمن تأکید بر منافع ملی و تاریخی مردم افغانستان؛ دفاع از اصولیت های انقلابی و آزادیخواهانه در برابر انحرافات فرصت طلبانه، تسلیم طلبانه و انحلال طلبانه در نهاد های مبارزاتی و در گسترۀ جامعۀ اشغالی ما؛ همسوئی با پیشتاز ترین و مترقی ترین گردان های انقلابی ملی و بین المللی؛ ارج گذاری به ارثیۀ انقلابی و آزادیخواهانه و بزرگداشت از جانبازان بنام و گمنام رفتۀ راه آزادی و انقلاب کشور، در عرصۀ رسانه ئی درفش آزادی را بر دوش خویش استوارانه حمل کرده اند.
ارزیابی سازنده از محاسن و معایب کار پنج سالۀ "خروش رعد" در حیطۀ صلاحیت و داوری منصفانۀ خوانندگان منصف است. در این خصوص، ما همان حرفی را که چهار سال قبل در نخستین سالگرد سایت نوشتیم، باز هم این جا بر آن تأکید می روزیم:" ارزیابی از کمیت و کیفیت کار جمعی... "خروش رعد" با همۀ محدودیت ها و مشغله های زندگی کارکنان و همکاران  آن در داخل و خارج از افغانستان... توأم با کاستی های کار ما، در حیطۀ صلاحیت خوانندگان ناقد و نقد واقعبینانۀ دوستداران و مردم کشور است و ما برای بهبود کمی و کیفی کار ما، از چنین نقدی استقبال می کنیم".‎
باید بیافزائیم که این بار در تحت سیطرۀ امارت دره و شلاق طالبانی در فضای مختنق پولیسی و در متن فزایندۀ فقر، بیکاری و گرسنگی عمومی در کشور؛ مجبوریت و وابستگی های زندگی رضاکاران "خروش رعد" در داخل افغانستان بر آن همه محدودیت ها و مشغله های قبلی افزوده شده است.
حدود چهار ماه و نیم قبل با هزیمت و عقب نشینی شرمسارانۀ نیرو های اشغالگر امپریالیستی در افغانستان مستعمره، سلطۀ مستقیم کهن استعماری اشغالگران همراه با زائدۀ مستعمراتی شان (دولت پوشالی ساقط شدۀ قبلی به ریاست تکنوکرات خودفروخته غنی مزدور) به طور هماهنگ و منهدسی شده با امارت اسلامی طالبان تعویض شد.
از همان روز نخست آردن دولی "ملا برادر" از دوحه به قندهار توسط طیارۀ نظامی امریکائی و سپس تقرب سران گروه مزدور طالبان در ارگ مزدوران دولت های ستمگر و پوشالی، این گروه در عین وابستگی و مزدوری مضاعف به مراکز متعدد امپریالیستی و ارتجاعی بیرونی؛ در سطح ملی با گزینۀ انحصارطلبی، تمامیتخواهی، ستمگری و سیاست فاشیستی در قبال زنان، دختران، جوانان و دگراندیشان و اقوام غیرپشتون؛ در رویاروئی با مردم افغانستان و زنان و مردان مبارز و نهاد های سیاسی ــ فرهگی معترض بر این رویکرد ها، بوده است. مزید بر سیاست ها و برخورد های فوق و ماهیت عمیقاً ضد ملی و ارتجاعی طالبان؛ تضاد و تقابل مقطعی مزدوران طالبان و امارت قرون وسطائی اسلامی آنها در موقعیت وابستگی مضاعف با آفریدگاران و ولنعمتان امریکائی ــ ناتوئی شان، افغانستان امروزی را به جهنمی سوزان و زندانی بی در و پیکر به مردم اسیر و گرسنۀ آن مبدل کرده است.
در چنین وضعیتی غم انگیز، بیش از دو راه پیش پای مردم گشوده نیست: یا رضا دادن به ستم و جنایت و فاشیسم طالبی و تن دادن به ذلت و خواری و مرگ تدریجی؛ یا ایستادگی و مقاومت  افتخار آفرین جمعی در برابر آن. راه سوم وجود ندارد.
با توجه به منطق تاریخ، روانشناسی اجتماعی مردم کشور و پیشنۀ تاریخی و مبارزاتی باشندگان دلیر این سرزمین نیاکان ما؛ دیر یا زود  بنا بر ضرورت بقاء، شعله های سرکش مبارزات مردمی از کران تا کران کشور علیه حاکمیت فاشیستی و طبقاتی طالبان به مثابۀ نمایندۀ سیاسی طبقات ارتجاعی و ابزار نواستعماری دول و مراکز امپریالیستی و ارتجاعی طماع و متجاوز، زبانه خواهد کشید.
"خـروش رعـد" مصمم است تا با توجه به سانسور و اختناق طالبی  و حالت موجودۀ زبان بریدگی رسانه های دلالی مرتبط به اشغالگران دیروزی و دمساز با تمامیتخواهی امارت اسلامی طالبان در داخل کشور؛ برای خنثی سازی نقش ویرانگر تبلیغات دستگاه های تبلیغاتی متعلق به طالبان و این رسانه های پرزرق و برق وابسته به امپریالیسم و ارتجاع؛ برای افشای ماهیت، برنامه، اغواگری، اهداف و ابزار و روش های سلطه گری طالبان و دسائس امپریالیسم امپریالیستی ــ ارتجاعی، برزمد.
برای رسانۀ مترقی و ازادیخواه "خروش رعد" ، مبارزه علیه انحرافات از جادۀ آزادیخواهی و ترقی اجتماعی هم در گسترۀ ملی و هم در سطح گردان های مدعی مبارزۀ علیه ارتجاع حاکم طالبی، علیه ضعف و تزلزل و هر نوع اغتشاش آفرینی عناصر و ذوات دمساز، فرصت طلب و خو گرفته با اسارت استعماری و اختناق و فاشیسم طالبی، بخشی از وظیفۀ مبارزاتی و حفظ ستردگی و جلایش اندیشۀ رهائیبخش، دموکراتیک و پیشرو، شمرده می شود.
در بخش ترویج و روشنگری، "خروش رعد" متعهد به ارائۀ یک بدیل دموکراتیک، آزادیخواه و پشیرو اجتماعی ــ اقتصادی در برابر فاشیسم امارت اسلامی و نظام نیمه فئودالی ــ نومستعمراتی کنونی کشور، بپردازد. این بدیل ارائه شده تصویری از یک کلیت به هم بافتۀ فکری، سیاسی و اجتماعی با انسجام منطقی در برابر بدائل استعماری ــ ارتجاعی را باید در برابر دیدگان خوانندگانش ترسیم کند. این امر در جریان کار صبورانۀ مستمر جمعی برای روشنگری، آگاهی رسانی، رهگشائی و بسیج توده ها میسر می شود.
با این برنامه ها، برای کارکنان و کلیه همکاران ادامه کار قلمی "خروش رعد" به مثابۀ رسانه ای جانبدار ضد ارتجاعی و ضد استعماری و به طور خاص ضد ارتجاع حاکم طالبی مایۀ بسی افتخار است که در ادامۀ موضع استوار تا کنونی، در سرآغاز ششمین سال نشراتی این فریاد اعتراض و آزادیخواهی ستمکشان، از موضع توده های تحت ستم اعم از زنان و مردان ستمکش کشور باز هم "در حد توان با روشن کردن شمعی در شبستان و ظلمتکدۀ ارتجاع ـــ استعمار، راه را از چاه" بنمایانند. در این سالی که پیش روست، فعالان و رضاکاران وبسایت "خروش رعد" در کار روشنگری، تبلیغات و افشاگری سیاسی ــ فرهنگی علیه امارت اسلامی مزدور و ستمگر طالبان،  سیاست ها و اهداف استعماری امپریالیسم و دول ارتجاعی منطقه در قبال افغانستان، ستم و استثمار طبقاتی، جنسیتی، قومی، مذهبی و ستم امپریالیسم، تقابل و جنگ قدرت بیرون ماندگان از دائرۀ امارت اسلامی و در راستای انتقال، ترویج و ارتقای آگاهی اجتماعی زنان و مردان مظلوم  و زحمتکش کشور، استوارانه و بی تزلزل به طور جمعی اهتمام ورزند.

آزادی ملی، دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی!

کارکنان و همکاران قلمی "خـروش رعـد"!