پـــردل روستـائی
۲۵ دسمبر ۲۰۲۱‏پیام تهنیت به مناسبت پنجمین سالگرد نشراتی سایت "خـروش رعـد"

با فرارسیدن امروز ۲۴ دسمبر، سایت وزین "خروش رعد" وارد ششمین سال نشراتی اش شد.  پنج سالی پربار با نشرات روشنگرانه در مبارزۀ جمعی تیمی از همکاران علیه سلطۀ ستمگر امپریالیسم قاتل خلق ما و خالق ارتجاع جهادی، تکنوکراتی، طالبی و داعشی و عامل اساسی بربادی افغانستان و تحمیل ارتجاع و کلیه دار و دستۀ مزدور و ارتجاع مذهبی و غیرمذهبی، برای روشنگری خلق دربند و تحت ستم افغانستان.
"خروش رعد" به مثابۀ رسانۀ دموکراتیک به آزادی بیان باور داشته و طی پنج سال در راه آزادی ملی، رهائی اجتماعی زحمتکشان، مبارزه با ارتجاع فرهنگی، فرهنگ استعماری و خرافات مذهبی و دفاع از فرهنگ مترقی و آزادی های مدنی شهروندان در برابر مظالم استعماری و خودکامگی و استبداد ارتجاع حاکم در کشور اعم از دولت مزدور غنی ــ امارت اسلامی فاشیست های مزدور طلبی، رزمیده و شعار وحدت رزمندۀ خلق را سر داده و در راه تحقق آن گام برداشته است. کار نشراتی این رسانۀ متعهد پیشرو و آزادیخواه جنبه ها و ابعاد متعدد داشته است. طی این مدت افشای مظالم استعماری و ستم و استثمار بر زحمتکشان کشور توسط امپریالیسم و ارتجاع حاکم، تحمیل فقر و فاقگی و بازتاب وضعیت ناگوار ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی جهنمی خلق زحمتکش کشور به ویژه گارگران و دهقانان تحت ستم و استثمار در مرکز توجه و روشنگری همکاران خروش رعد قرار داشته و بازتاب یافته است.
با به قدرت رسیدن فاشیست های طالبی، باز هم در امتداد راه رفته، وظائف نوین و سنگینی بر دوش تشکل های مبارزاتی مدافع حقوق اجتماعی زنان و مردان ستمکش، فرهنگیان و عناصر ملی ــ دموکرات کشور و رسانه های مستقل  و مترقی کشور از نوع "خروش رعد"، قرار می گیرد. مظالم و خودفروختگی ظالمان و خون آشامان مزدور طالبان و نظام وحشی دره و تازیانۀ شان باید افشاء شده و خلق افغانستان شامل همۀ اقوام کشور در مورد شرایط، چگونگی و راه رهائی خود باید روشن و منسجم شوند. این وظیفۀ سنگینی است که فقط از عهدۀ مبارزان و روشنگران مترقی، متعهد، استوار و ادامه کار افغانستان  در شرایط درداندود تحمیلی امپریالیسم  و ارتجاع هار و خونخوار طالبی برمی آید.
این جانب به حیث یکی از همکاران قلمی سایت "خروش رعد"، سال پیش رو را در راه روشنگری و آگاهی رسانی به جوانان و زنام و مردان زحمتکش و ستمدیدۀ کشور مملو از استقامت و استواری این رسانۀ مترقی در مبارزۀ دموکراتیک علیه سلطه و سبعیت طالباتی و امپریالیسم و در راستای بیداری و انسجام مظلومان کشور و همسوئی و همکاری میان نیرو های انقلابی و دموکراتیک بیزار از وحشیان طالبی و ارتجاع و امپریالیسم و معترض بر جنایات جاریۀ "امارت اسلامی" و حامیان متجاوز بیرونی آن، می خواهم.  همکاران ارجمند! دست تان توانا، قلم تان  نویسا، فریاد تان رسا  و درود نثار تان باد!

رسا تر باد فریاد های اعتراض و طالب ستیز زنان و مردان مبارز و  آزادیخواه کشور!

مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم!

برچیده باد سیطرۀ "امارت سلامی" طالبی، این دستگاه جنایت و خیانت در افغانستان!

۲۴ دسمبر ۲۰۲۱