پـــویـــان
۲۵ دسمبر ۲۰۲۱‏خـروش رزم جمعی تان رسا تر باد!

بهترين تمنیات خود را خدمت کارکنان و همکاران گرامی سايت دموکراتیک و میهنی "خروش رعد" تقديم مي دارم. اميدوارم چنانی كه از نامش پیداست، خروش این رعد  سکوت و گرانخوابی توده های رنج و محنت را بدر کرده؛ آتش به خیمه گاه  دشمنان ملی و تاریخی افغانستان واحد و خلق تحت ستم آن زده و شعله های شرربارش شرر به خرمن آزادیخواهی و شورش خلق ستمديده افکنده و به بیداری و تنویر اذهان زحمتکشان افغانستان بیانجامد.
در شرایط ابتر امروز كشور تحت ستم ما زیر سیطرۀ از گور برخاستگان تاریخ (ارتجاع طالبی)، تداوم کار نشراتی چنين  رسانه هاى روشنگر ضد ارتجاعی و آزادیخواه مردمى با هدف روشنگرى اذهان زحمتکشان تحت ستم و استثمار کشور ما افغانستان، ضرورتي است مبرم و انصراف ناپذیر.
پيام رسانان وبسایت "خروش رعد" با عزم و ارادۀ قوى مصمم اند در حد توان و امکان در راستای بیداری و رهائی اجتماعی مردم ستمديدۀ میهن، با هدف  كوتاه شدن دست تجاوز استعمار و تعدی ارتجاع، قلم بزنند و بسرایند. رسانه های مترقی و ضد استعماری منسلک و متعهد در پیشگاه خلق افغانستان از نوع "خروش رعد" وظیفه دارند تا اوضاع جاری كشور و جهان را در ابعاد مختلفه تحلیل و ارزیابی کرده و به ترسیم سیمای واقعیت با همه زشتى ها و خوبی های آن بپردازند. تکتازی و وحشت آفرينى هاى جنون آمیز امارت اسلامی طالبان، سیاست های فاشیستی و تبعیض پسند ارتجاع طالبی و دسائس استعماری امپرياليست ها و ارتجاع بیرونی پیرامون مقدرات کشور و مردم ما، از مواردیست که بایستی در قبال آن روشنگری مستمر صورت گیرد. این مهم فقط از عهدۀ نهاد ها و رسانه های روشنگر و متعهدی از قبیل "خـروش رعـد" ساخته است که رسالت دارند تا  از موضع منافع ملی و تاریخی مردم  کشور  در برابر تهاجم و تاراجگری استعماری ــ ارتجاعی به دفاع بپردازند.
نویسندگان "خروش رعد" و سائر رسانه های بدیل علاوه از افشاگری سیاسی ــ تبلیغاتی علیه ارتجاع حاکم و سیاست های ضد مردمی و ضد ملی اش از موضع اندیشه های رهائیبخش دموکراتیک نوین، علیه خرافات مذهبی و خزعبلات فرهنگی امارت اسلامی و قلم بدستان خادم آن به علاوۀ رسانه هاى دلال كه  در راستای دمساز نمودن نسل جوان و زحمتکشان کشور ما با مواضع، سلطه و منافع ارتجاع طالبی قلم و قدم مى زنند یا خواهند زد، بپردازند.
تعهدی که کلیه رزم آوران بی باک تشکل های جدی انقلابی و رسانه های پیشرو و آزادیخواه کشور علیه ارتجاع هار طالبی و پشتیبانان و شرکای ستم و جنایت آن، در پیشگاه زنان و مردان خلق تحت ستم کشور برای تداوم رهنوردی در راه رهائی ملی و اجتماعی ستمکشان کشور سپرده اند، در عین داشتن موضع تهاجمی علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم؛ ضربت سمهگينى است بر پيکر نحیف بزدلان گمراه، تسلیم طلبان منحرف و مسخ شده و انقیاد طلبان شب پرستی که در گوشه های تاریک و مسکوت این ظلمتسرا لانه کرده و گهگاه از آن بیغوله های تار نجوا های انقیاد طلبانه سر می دهند و از روشنائی، پویائی  و فریادگری هراسان اند. بگذار چنین باشد!

فریاد تان رسا و رزم تان بى امان باد!
۲۴ دسمبر ۲۰۲۱