ســـروش
۲۴ دسمبر ۲۰۲۱به پیشواز پنجمین سالگرد گشایش وبسايت "خروش رعد"

زندگی در صدف خويش گهر ساختن است
در دل شعله فـرورفتـن و نگـداخـتــن است

(اقبال لاهوری)

درود و سپاس به آفرينندگان، پویندگان، اندیشوران، رهگشایان، رهروان راه آزادی و انقلاب کشور و مجموع فرهنگيان، نویسندگان، شعراء، تحلیل گران و روشنگران ارجمند دست اندركار و همکار سايت وزين "خروش رعد"، این سايت پرتلاش و روشنگر مترقی گامزن در راه جانبازان آزادیخواه و انقلابی پرمايۀ كشورم!
بدین مناسبت خجستۀ مبارزاتی، فرارسیدن پنجمین سالگرد نشراتی پربار این رسانۀ متعهد ملی و مردمی را به رغم موانع  و محدودیت های متعدد، به تمامی کارکنان رضاکار آن و به همکاران ارجمند و سرافرازم که به همت عالی آنان، این ادامه کاری وبسایت مترقی "خروش رعد" میسر شده است، تبریک گفته و ششمین سال نشراتی آن را در راستای افشای جنایات، سیاست ها و اعمال فاشیستی مزدوران طالبانی و پشت جبهۀ ارتجاعی و امپریالیستی آن، پر از تحرک، تحلیل و تفسیر و روشنگری می خواهم.
در این خطۀ باستانی که به گواهی تاریخ، به "مهد شیران" و "گورستان امپراتوری ها" شهره است و متأسفانه فعلاً جغدان شب بر آن حاکم اند؛ بودند و هستند مبارزانى، روشنگرانی، جانبازانى و قلم بدستانى كه در طول تاريخ مبارزات شان با نور افشانی و روشنگری ناقوس مرگ استبداد، ارتجاع و استعمار را نواخته و مژده رسان پایان ظلمت شب و از راه رسیدن صبح سپید بوده اند. آری! از دیرباز تا این سوی زمانه و تا همین حالا، این مبارزان و فرهنگیان جانبازانه عليه ستم طبقاتی، استثمار، استبداد، ارتجاع، خرافات، ظلمت پسندی، تجاوز و ستم استعماری، سوسیال امپریالیسم، امپریالیسم، بنیادگرائی اسلامی، تروریسم بین المللی ساخته و پرداخته امپریالیسم جهانی و نظام های پوسیدۀ فئودالی و پوشالی ساختۀ اشغالگران و گروه های مزدوری از جنس "خلق و پرچم"، مجاهد، طالب، داعش و... با افتخار و سربلندى رزمیده و لحظه ای خاموش ننشسته اند. این سلالۀ قربانیان ستم و رسالتمندان هدفمند، با تمام قربانى ها و فداكاري ها در راه حصول  رهائی ملی و اجتماعی مردم تحت ستم افغانستان و خلق هاى سراسر جهان  درعرصه های مختلف مبارزاتی تا آخر خط و تا پاى مرگ با روشنگری ايستاده و بی باکانه قلم و قدم زده اند.
آرى، ما پنجمبن سالگرد گشایش سايت ملی، دموکراتیک و پیشرو "خروش رعد "  را در حالى تجليل مى كنيم كه این سایت وزین مردمی و آزادیخواه پنج سال عمر پربار سرشار از سخن و كلام، تحلیل و تفسیر، شعر و خبر و رهنمود های آزادىخواهانه و رهائىیبخش اجتماعی را در کشور اسیر مستعمره و محصور شدۀ ما در کارنامۀ نشراتی اش دارد. این سالگرد همزمان است با پایان افتضاح آمیز کار حاکمیت های پوشالی ضد ملی و ضد مردمی در سایۀ سلطه و حضور مستقیم اشغالگرانۀ امپریالیسم، تعویض آن نظام فاسد مستعمراتی و مافوق ارتجاعی با آرایش مضحک "دموکراتیک"، با نظام تئوکراتیک  تازیانه و شلاق طالبی  و همزمان با آن، جا به جائی باند های تروریستی، جلاد و آدمکش داعشی، پاکستانی، اویغوری، تاجیکی، چیچینی و… توسط امپریالیسم این دشمن بشریت معذب در وطن ویران شده ما.
طی سالیان اشغال کشور، اشغالگران و دولت های پوشالی به رغم دم زدن از آزادی بیان و دموکراسی به گونۀ مصرفی، پیوسته و آگاهانه طی سال های اخیر از رسیدن پیام های مبارزاتی مبارزان آزادیخواه از تریبون هائی مثل "خروش رعد" و سایت های مماثل جلو گرفته و وزارت مخابرات رژیم آن ها را فلتر می کرده است. به رغم سانسور چندین سالّۀ "خروش رعد" توسط دولت مزدور غنی و موانع متعدد و چند لایه ایجاد شده خلاف آزادی بیان  از جانب دشمنان عمدۀ خلق افغانستان برای نارسا ساختن فریاد آزادیخواهانۀ رسانه های مستقل، آزادیخواه و مترقی؛ کارکنان و همکاران شجاع و ادامه کار "خروش رعد" در طول پنچ سال گذشته توانسته اند برای روشن ساختن اذهان عامۀ خلق ستمدیده و دربند افغانستان پیوسته  با نشر و پخش و همرسانی مستمر گزارشات و اخبار، مقالات، تحلیل و تفسیر، اشعار انتقادی، زندگینامه های جانبازان انقلابی و آزادیخواه، تجلیل از روز های تاریخی و مبارزاتی خلق و انقلابیون کشور و جهان، بازتاب مبارزات انقلابی در اکناف جهان و... چه در شرایط تحت سلطۀ مستقیم استعماری امپریالیسم اشغالگر، توطئۀ انقیاد طلبان فرومایۀ تسلیم شده به اشغالگران و تازیانۀ حاکمیت تحمیلی و چه فعلاً در تحت نظام  دره و شلاق باند آدمکش  و فاشیست طالبی، رزمندگان آزادیخواه کشور در رسانه های متعلق به ستمکشان کشور و به خلق های تحت ستم فریاد رسای آزادیخواهانه سر داده و لحظه ای خواسته ها و آرمان رهائی ستمکشان کشور و جهان را فراموش نکرده  اند  .
آری شما و جمیع انديشوران، پژوهشگران و تحليلگران، شاعران و بالاخص مبارزانی که اندر راه رهائی ملی و اجتماعی  خلق زحمتکش و تحت ستم كشور كه  قلم تان از عشق به زحمتکشان کشور و جهان رنگ گرفته است، بی گمان این شمشیر برندۀ قلم تان در شکست دشمن اشغالگر زبون و فرار افتضاح آمیزش سهمی داشته است، سهمی شایسته. این شما بودید که طی چندین سال با تنوير اذهان عامه با زحمات شبانه روزى، با سلاح قلم تان سفيران الهام بخش، پيام آورانى صادق، راهيانى نستوه كه نيابت پيام رسانی بحق "نداى آزادى"خواهانۀ غارت شدۀ خلق افغانستان را با پرواز های "عقاب" گونۀ تان از آن بلندا، در اوج وحشت و سبعیت و توحش کهن استعماری امپرياليسم جنايتكار و ارتجاع شریر، فریاد کردید.
جاي دارد تا در این مناسبت خجسته، از  كميتۀ فرهنگى تان و از همکاران قلمی و تخنیکی وبسایت مترقی و آزادیخواه "خروش رعد" و سائر رسانه های مستقل و مردمی مثل "پورتال افغانستان آزاد" بابت روشنگری اذهان خلق ما و افشای مستمر جنایات امپریالیسم و دارو دسته های ارتجاعی و مزدور مذهبی و غیرمذهبی در خدمت امپریالیسم استعمارگر در کشور و مجموعۀ خدمات قلمی و نشراتی تان در فضای مجازی، سپاسگذاری کنیم.
پنجمین سالگرد گشایش رسانۀ انترنتی ملی ــ مترقی "خروش رعد" مصادف است به برگشت و قدرت گیری ارتجاع هار و مزدور مذهبی با سیاست ها و رویکرد های ماورای ارتجاعی، تمامیتخواه، فاشیستی، زن ستیز، مرد سالار و شوونیست و بردن جامعه به قهقراء و وابستگی مضاعف به امپریالیسم و دول توسعه جوی ارتجاعی منطقه. لذا در سال نشراتی ای که "خروش رعد" و سائر رسانه های ملی و ضد ارتجاعی به دوش دارند، به موازات ستمروائی و اجحاف چند لایه و فزایندۀ ارتجاع حاکم طالبی، مسؤولیت روشنگری، آگاهگری و افشاگری سیاسی تان علیه فاشیسم طالبانی و حامیان مرتجع و امپریالیست بیرونی آن سنگین تر خواهد شد.
شرایط و اوضاع پیچید‌ه و متغیر و وضعیت جاری غم انگیز زحمتکشان کشور ما نتیجۀ دسایس مشترک امپریالیسم هزیمت یافته با ارتجاع حاکم و نظامیان پاکستان مبنی بر تحمیل مزدوران  تمامیتخواه و فاشیست طالبی بر گردۀ مردم مظلوم و متشتت افغانستان، است. اوضاع وخیم و خونبار جاری از کلیه نهاد های سیاسی و فرهنگی مترقی و آزادیخواه و رسانه های ضد ارتجاعی ــ استعماری کشور، به ویژه از نهاد های مبارز و رسانه های بدیل می طلبد تا با روشن ساختن اذهان عامۀ خلق خود در مورد این دسائس فوق و افشای ماهیت ارتجاعی و مزدور منشانۀ طالبان، کرکتر طبقاتی "امارت اسلامی" آن و ستم و استثماری که تحت این نظام بر زحمتکشان و مظلومان وطن اعمال می شود، زیانی که به اقتصاد  و محیط زیست کشور خواهد رسید؛ و مهم تر و حیاتی تر از همه، وقوف زحمتکشان کشور به نیروی متحد خود، در مورد راه، چگونگی، اشکال و ابزار رهائی از این موقعیت ابتر و محکومیت و محرومیت اجتماعی و سائر موارد... به طور مستمر روشنگری کنند.
به مناسبت پنجمین سالروز ارسال نخستین پیام مبارزاتی و روشنگرانه "خروش رعد" بر بال امواج خطاب به خلق ستمکش و پيام آوران آزادي كشورم، جشنوارۀ  سايت "خروش رعد" را به کلیه همرزمان و همکارانم در آن تریبون آزادی  تبریک و تهنیت گفته، سرود جاودانگي تکاپو در راه آزادی را سر داده و گام های راهیان استوار راه را در مسیرت پرشکنج آزادي و انقلاب و رهائی زحمتکشان کشور پرطنین خواسته و پژواک فریاد آزادیخواهانۀ شان را رسا تر می خواهم. ضمن رهپوئی در راه و يادبود و الهام گیری از كارنامه هاي مبارزاتي و خاطره هاي تابناك همۀ جانبازان و جانباختگان آگاه و رسالتمند راه آزادي و انقلاب کشور، در پیشگاه آنان سر تعظيم فرود مي آورم  و ياد و آرمان شان را در نظر و عمل گرامي مي دارم.

تا جهان باقسیت، خلق ما آزاد، ملت ما سربلند و دشمنان تاریخی و آزادی ما، ذلیل و زبون باد!

پيوسته باد دوستی و همسوئی تمام نهاد ها و  رسانه های ملی ــ مترقی کشور!

نابود باد ارتجاع و امپریالیسم !

           مرگ بر ارتجاع! زنده باد انقلاب!