ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"
۲۴ دسمبر ۲۰۲۱پیام به مناسبت پنجمین سال ایجاد "خروش رعد"!

خلاف بازۀ زمانی نیم قرن سلطۀ خاندان غدار "طلائی" در افغانستان و خلاف سلطۀ استبداد خونبار مزدوران سوسیال امپریالیسم شوروی که افغانستان را به یکی از تاریک ترین نقاط جهان مبدل نموده بودند و خلاف خواست و آرزوی استعمار و ارتجاع که می کوشیدند همان سیاست را ادامه داده مردم ما را از خواندن، نوشتن و ابراز نظر ممانعت نمایند، استفادۀ خلاق و حتا در برخی موارد لگام گسیختۀ طیف های وسیعی از روشنفکران و شبه روشنفکران از امکانات تکنولوژیک معاصر باعث شد تا این قشر عطش برخاسته از فقدان و کمبود نشریه و رسانه را با ایجاد رسانه های انترنیتی بیشمارمرفوع نمایند. این حرکت چنان گسترده و قسماً بی هدف صورت گرفت و آشفته بازاری را به وجود آورد، که کمتر کسی می تواند ادعا نماید بر همۀ آنها اشراف دارد و از محتوای آنها چیزی می داند.
از همین رو بعد از سال ها احساس کمبود و فقدان، انسان متعهد می بایست بدین می اندیشید که از بین آشفته بازار رسانه ئی کدام ها را باید برگزید و گزینش بر کدام معیار ها می باید صورت گیرد. پورتال "افغانستان آزاد- آزاد افغانستان" در پاسخ به چنین سؤالی معیار های آتی را برگزیده بر مبنای آن روابطش را با سایر رسانه ها استوار ساخت:
*- معتقد به اصل استقلال و عدم وابستگی، عدم مداخله و احترام متقابل باشد؛
*- بر مواضع ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی ایستادگی نموده، ظاهر و باطنش یک سان باشد، یعنی زمانی که ادعای مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع را می نماید، ریزه خوار خوان انجوئیسم نباشد؛
* - به مبارزۀ پیگیر و مستمر باورمند باشد و "فصلی" و ناپیگیر سر و صدا به راه نیندازد؛
*- هدفش از مبارزه رقابت و هم چشمی و یا حسادت و کینه نسبت به این فرد و یا آن فرد و یا این رسانه و آن رسانه و تخریب نباشد، بلکه شرکت در مبارزه و استمرار آن را وظیفۀ تاریخی خود به شمار بیاورد؛
*- فعال، کوشا و خلاق باشد و بکوشد در عمل برای دیگران سرمشقی خوب به شمار آید؛
*- به کاری که می کند، ارزش و احترام قایل باشد و رسانه ها را به مراکز بی بندوباری، یاوه سرائی، فحاشی و ترویج غلط نویسی مبدل نساخته، آینده را قربانی گذشته نسازد.
افتخار داریم بنویسیم، یکی از سایت هائی که این خصایص را در آن یافته و با آن رفیقانه همکاری داریم، سایت "خروش رعد" است. از همین رو ضمن آرزوی کار و همکاری بیشتر، پنجمین سال ایجاد آن را برای گردانندگان، همکاران قلمی و خوانندگانش تبریک گفته، موفقیت های بیشتر شان را آرزومندیم.