ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"
۲۴ دسمبر ۲۰۲۲به مناسبت ششمین سال تأسیس سایت رزمندۀ "خروش رعد"

وقتی بین سال های ۱۹۶۶ و ۱۷۶، از یک سو جنبش های آزادیبخش ملی در سراسر جهان و در پیشاپیش آنها خلق های ویتنام، لاووس و کامبوج، امپریالیسم امریکا و کلیت جهان امپریالیستی را به نبرد مرگ و زندگی فرا خوانده بود و از جانب دیگر انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی طوفان آسا افکار و اندیشه های مترقی را در سراسر جهان تبلیغ و ترویج می نمود، تاریخ به خاطر دارد که در آن برهه نه تنها جهان سرمایه داری با تأسیس "دولت های رفاه" ضمن تمکین مقابل خواست های توده ها، از طریق ریفورم به جنگ پرولتاریای انقلابی می رفت، بلکه ایدئولوگ های دینی و مذهبی در اقصا نقاط جهان تلاش می ورزیدند تا ادیان و مذاهب شان را علی رغم حمل مهر ابطال تاریخ، سوسیالیستی و مردمی معرفی بدارند. ما بزرگ ترین و برجسته ترین نمونۀ آن را در همان مقطع تاریخی بین نشرات زبان فارسی، در آثار "علی شریعتی" و تلاشی که جهت آشتی دین و سوسیالیسم به خرج می داد، دیده می توانیم.
هرگاه همان برهۀ تاریخی را در افغانستان در نظر آوریم، می بینیم که در آن زمان بخش اعظم آن، برهۀ "دموکراسی تاجدار" را احتوا می نمود، کسانی مانند "سردار عبدالولی" داماد شاه و یکی از درنده ترین سگ های زنجیری وابسته به امپریالیسم و ارتجاع، نیز خود را "سوسیالیست" معرفی می نمود.
زمانی که جنبش های پرولتری و آزادیخواهانه بر مبنای لغزش ها و خیانت های جدید از نفس افتاد و امپریالیسم جهانی با هضم سوسیال امپریالیسم در سیستم غارتگرانۀ جهانی که خود ساخته بود، به یک تازی آغاز نمود و کشور ها را یکی پی دیگری به خاک و خون کشانیده، اشغال و در آنها حاکمیت مستعمراتی وابسته به خود را  به کار گماشت، حافظه و تاریخ به ما نشان می دهد که تنها در کشور خود ما به ده و صد ها تن از عناصری که تا قبل از آن دم از مبارزه و انقلاب زده، کاربرد سوسیالیسم را ناکافی و اصرار داشتند که حتماً می باید "کمونیسم" را ترویج نمود، سر از گریبان امپریالیسم و ارتجاع بیرون نموده، به آستانبوسی امپریالیسم و ارتجاع افتخار نمودند.
این حرکات متناقض به ما آموخت، که فرق بین روشنفکران هوسباز و طماع را با انقلابیون متعهد و پیگیر، می توان بهتر و روشنتر در زمان فروکش جنبش ها مشاهده نمود، زیرا در شرایط انقلابی، هر مرتجعی دم از انقلاب می زند.
وقتی از چنین منظری و با در نظرداشت درس بزرگ تاریخی برخاسته از آن به فعالیت های مبارزاتی، سایت ها و بقیه نهاد های نشراتی نظر می اندازیم، دیده می شود که "خروش رعد" بی هراس از شرایطی که افت جنبش بر همگان تحمیل نموده، با صلابت و استواری کامل به ادای وظیفه اش اشتغال دارد، ضمن آن که دوستی و همکاری با آنها را قابل افتخار می دانیم و صمیمانه ششمین سالگرد بنیانگذاری آن سایت را به بنیانگذاران و گردانندگان آن تبریک می گوئیم، آرزومندیم که به مانند گذشته، سعی نمایند تا با ایستادگی در خط و موضع انقلابیون متعهد، از این آزمون بزرگ "ادامۀ مبارزه در شرایط افت جنبش" سربلند و پیروز بیرون شوند.
ما مطمئنیم گردانندگان سخت کوش سایت "خروش رعد" به همان سان که تا امروز، وظایف انقلابی شان را متعهدانه به پیش برده اند، من بعد نیز ادامه خواهند داد.

ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"