زنــده یــاد داوود سـرمــد ــ ارسالـی: سید جــعــفــر (بازنشر)
۲۷ اپریل ۲۰۲۴
۲۷ اپــریــل ۲۰۲۱

خــورشـیــد فــردا

دریــن وحشتگۀ تـشنه بـــیــابـــــان

منم بـا غــول شب دست و گـریبان

دو چشمانــم بــه راه آفــتــاب است

کـــه فـــردا می گــذارد پا به میدان

***

مــنــزل

یــکی بـــا کامــرانــی حکـم رانـــد

یکـی بـــی دانش و چـیـزی نــدانـد

یکی در نــیــمه ره از پـــای مانــد

یکی هـــم بــار تــا مـنـزل رسانـــد

***

فـــردا

اگــــر چـه مـیـوۀ کامی نــچــیــــدم

ز عــمــر رفــتـه ام خـیـری نـدیـدم

بــرو ای جغـد یـأس از کـنـج بامـم

مــــن و امــیـد فـــردای سپــــیـــدم

***