ســروش
۲۷ اپـریـل ۲۰۲۳جنایات هفت و هشت ثور و ادامۀ تا کنونی آن

هفتم ثور سرآغاز جنایات و فجایع خونین توسط ارتجاع و امپریالیسم در حق خلق مظلوم افغانستان و ۸ ثور ادامۀ آن است. جنایات هفت و هشت ثور و ادامۀ تا کنونی آن، زمینۀ اشغالگری امپریالیستی،  کشتار زحمتکشان،  مکان امنی برای تروریستان، بستری برای بنیادگرایان را مهیا ساخته و جنگ های ارتجاعی ناتمامی را  تا امروز برای مردم ستمکش افغانستان به بار آورده و افغانستان را در تحت سیطرۀ ارتجاعی تراز فاشیستی و تئوکراتیک ارتجاع خودفروختۀ طالبی در تاریک ترین برهۀ تاریخ درخشانش قرار داده است. آری، اوضاع ابتر امروز افغانستان حاصل سیاست و کارکرد های ارتجاعی ــ امپریالیستی از کودتا و فاجعۀ ۷ ثور تا امروز است.
کشور ما افغانستان به دلیل موقعیت جیوستراتیژیک، از قرون متمادی تاکنون صحنۀ رقابت های امپراتوران، کشور گشایان، استعمارگران امپریالیست شرق و غرب و دولت های مرتجع منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داشته و قربانی جنگ های رقابتی و  نیابتی شده است. به خصوص در طول چهار ده و نیم پسین، مصائب بی شمار و ناخواسته ای بر توده های مردم ستمکش و مصیبت دیدۀ ما تحمیل گردیده است.
کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷شمسی مزدوران سوسیال امپریالیسم توسعه طلب و متجاوز شوروی در چارچوب سیاست استعماری آن ابرقدرت استعمارگر،  در ذاتش نخستین گام عملی و جنایت و فاجعه ای بود که در تکاملش به جنایت ششم جدی منتج شد. پس از ناکامی برنامۀ کهن استعماری شوروی اشغالگر برای قریب به یک دهه در میدان جنگ افغانستان در خلال تقابل دو اراده؛ پس از انتقال، این جنایت توسط مجریان و جنایتکاران جهادی در نقش مزدوران امپریالیست های سازمان ناتو ادامه یافته و ابعاد و پهنای جدیدی یافت و آنچه از شر بمب های سوسیال امپریالیسم جنایتکار شوروی مصئون مانده بود، نیز ویران شد و گور های دسته جمعی تازه ای از قربانیان جهادی ها در اکناف افغانستان برپا شد. در ادامه در اوج جنگ های ویرانگر قدرت و جنایت و بدنامی جهادی ها، این جنایت، توحش و کشتار توأم با وطن فروشی بی وقفه به اخوانی های نوع طالبانی سپرده شد. به زودی، طالبان دارای  رویکرد فاشیستی و تبعیض آشکار جنسیتی ــ قومی خودخواندۀ دور نخست طالبان با بمب های بم افکن های امریکائی از سریر "امارت" ساقط شده و این گروه مزدور فراری آنسوی مرز تحمیلی دیورند شد. اشغال افغانستان توسط نیرو های نظامی امریکا ــ ناتو به اشتراک و همراهی ملل متحد، رسوائی  عالمگیر نوع شوروی را به امریکا و شرکایش حین و پس از فرار از افغانستان رقم زد. امپریالیسم امریکا از جایگاه رهبر و قدر قدرت سازمان نظامی متجاوز و جنایتکار ناتو به رغم شکست افتضاح آمیز ستراتیژی اشغالگرانه اش در کشور ما، برای حضور غیرمستقیم در افغانستان و اشتراک در تحرکات رقابتی در منطقه، گروه مزدور خودساختۀ طالبان را که در آستین پرورده و حفظ و تقویت کرده بود، به جای دولت مزدور و پوشالی غنی متشکل از مزدوران پوشالی جهادی، ملیشیا، تکنوکرات و مزدوران مدنی و تسلیم طلب، بر کشیده و به ارگ مزدوران قبلی خود فرستاد. حال حدود نوزده ماه است که طالبان در عین داشتن ارتباط چندگانۀ سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی با امپریالیسم امریکا، با دول عضو اتحادیۀ امپریالیستی اروپا، با ملل متحد و دول امپریالیستی شرق و همسایگان افغانستان در تماس و تفاهم بوده و ضمن برخورداری از حمایت های همه جانبۀ این دول دور و نزدیک، در اوج توحش ارتجاعی، سبعیت و برپائی ادارۀ ضد ملی و ضد مردمی نوع فاشیسم تئوکراتیک، بر زنان و مردان افغانستان بدون وسواس ستم و جنایت می کند.
به قدرت رسیدن طالبان و سیطرۀ شبه فاشیستی و نظام دره و تازیانۀ طالبانی در افغانستان و خالی ماندن میدان از انقلابیون و آزادیخواهان؛ معلول چهار و نیم دهه کشتار، جنایت قدرت های متجاوز و اشغالگر سوسیال امپریالیستی/امپریالیستی و سرکوب مردم و ظرفیت های مبارز مترقی و آزادیخواه و نابودی نهاد ها و نماد های ارزش های مادی و معنوی این سرزمین و سوق دادن افغانستان به سوی انحطاط همه جانبه، بوده است.
از همان آغاز هفتم ثور، کودتای ننگين خونبار و فاجعه بار وطن فروشان ضد انقلابی" خلق و  پرچم" و سر برآوردن دهاره های خودفروختۀ ارتجاع اخوانی نوع جهادی و طالبی،  گرفتن جان میلیون ها هموطن زحمتکش و آزادیخواه و ویرانی ساختار های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تاراج و  چپاول گنجینه های مادی و معنوی توسط دو قدرت استعماری امپریالیستی طی بیش از چهار دهه و نیم  تا امروز ادامه داشته است.
در تاريخ معاصر کشور ما هفت و هشت ثور نماد جنایت، اسارت و بردگى، دوران انحطاط  و فاجعه آفرينى، شرارت، نسل کشی توسط جنایتکاران "خلقى ــ پرچمى" و جهادى ــ طالبی است که هیچگاه از حافظۀ جمعی خلق داغدیده و تاریخ خونبار کشور ما زدوده نخواهد شد.
آری، حزب نامنهاد "دموکراتیک خلق" ديروز با همدستى متجاوزان و اشغالگران سوسيال امپرياليست روسی و امپریالسیت های متجاوز و قاتل سازمان جنایتکار ناتو و مزدوران خون آشام تنظیمی سر از تن مردم ما را جدا کردند. امروز این جنایت دیروزی توسط برادران تنی خون آشام طالبی جهادی ها در کشور ادامه دارد. اگر دیروز فرزندان اصیل این سرزمین را به جرم آزادیخواهی، انقلابی بودن و ترقی پسندی زنده به گور کردند، امروز همین ها بی رحمانه با لباس مندرس دین در پی کشتار هموطنان ما با طالبان هم بستر شده اند، اگر دیروز طفل، پیر، جوان، زن و مرد جامعۀ ما را از دم تیغ کشیدند و در پولیگون ها و سیه چال ها زنده به گور کردند، دشت و دمن و مزرعه ما را گورستان و ساحت کشور ما را ماین فرش کرده و افغانستان را به سرزمین سوخته مبدل و جنگ تجاوزکارانه و ارتجاعی قدرت را به راه انداخته بودند، امروز تحت فرماندهی اربابان خود همدست با اجیران طالبی افغانستان را میدان تاخت و تاز گروهک های تروریستی پاکستانی، چیچنی، ایغوری، عربی، امریکائی، انگلیسی و... و هزاران آدمکش، خونخوار، تروریست، جهادی، داعش، طالب، حزب التحریر و ده ها اسلامیست های جلاد مزدور داخلی و خارجی قرار داده اند  و افغانستان عزیز ما را به کانون فعالیت و تمرکز تروریسم بین المللی مبدل نموده اند.
همان قسمي كه ريشۀ ستم  گسترده در افغانستان معاصر در زمان حاكميت پر از خون و خیانت اين جلادان خون آشام ۷ و ۸ ثوری آبيارى شده و گسترش يافته است؛ قتل، غارت، چپاول و تجاوز مشترک شرق و غرب و کشتار بی رحمانۀ دها گروهک های انسان کش، خودفروخته کما فی السابق طى چندين دهه تا به امروز محسوس بوده و تا نابودی این جانیان ادامه خواهد داشت. باند ها و گروهک های متشکل از مزدوران ۷ و ۸ ثوری که امروز با طالب هم آغوش اند، دیروز همان طوری که وطن را فروختند و خلق ستمديدۀ ما را  به اسارت بيگانگان درآورده اند و مردم ستمدیدۀ ما را  با دم  تيغ جلادى شان  با توپ، تانک و بم افگن هاى اربابان شان، با انتحار و انفجار چه در زمان تجاوز سوسيال امپرياليسم  متجاوز و چه از هفت اكتبر سال ۲۰۰۱ در هجوم لشكر و سپاه اشغالگران امريكائى و ناتوئى و چه در حکومت دار و تازیانه طالبی با تکرار امر تكه پاره و با بد ترين شكنجه های بى رحمانه نيست و نابود كرده اند.  دیروز اگر از هر خانه و فاميلى سرو آزاده  ئی مبارز و انقلابی مقاومت گر آزاده ای را سر زدند و ميهن را در زیر چکمه های قشون متجاوز خرس های قطبی به خاکدان مبدل کردند و ملت را بر گلیم غم نشانیدند، امروز اين وطن فروشان جانى  "خلق و پرچم" همبستر مزدوران آی اس أی چنان به خفت و خوارى در قدمگاه  طالبان جنايت پيشۀ امريكائی به سجود رفته و سقوط كرده اند و هر آن  در نقش يك جاسوس و مزدور جاى  عوض و در بغل تبهکاران اخوانی خود آرميده اند، كه تاريخ افغانستان و ملل از آن عار دارد. 
جلادان سادیست اعم از "خلقی ــ پرچمی" تا جهادی، ملیشیائی، طالبی، داعشی، و نظام های پوشالی و باند های تروریستی و شبه نظامیان مزدور و ستمگر به اضافۀ مزدوران مدنی امپریالیسم که همه زادۀ تبعات جنایات هفت و هشت ثور بوده اند؛ وطن فروختند، خون ریختند ویران کردند و مرتکب خیانت ملی و خیانت تاریخی شدند که با گردش هر سال در هفت ثور، ششم جدی و هشت ثور و ۷ اکتوبر، این نماد های خیانت و جنایت روان مردم ما سلحشور ما را می آزارد.
آتش جهنمی افراطیت دینی و مذهبی و عقبگرد افغانستان به قرون وسطی به دستور استعمار و امریالیسم، ارتجاع عرب و منطقه از زمان کودتای "خلق پرچم" و حتی قبل از آن ناقوسش زده شده، مردم ما چهل و پنج سال است که می سوزند و هنوز هم این آتش خانمان سوز شعله ور تر می گردد. این که این شعلۀ آتش توسط چه کسانی و چه دولت  هائی افروخته می گردد، از نظر خلق بی دفاع ما پوشیده نمانده است. در ادوار مختلف تاریخ وطن ما این هیولای بی سر و دم وارداتی « تروریسم » از پناهگاه امن ( دین و مذهب ) و با حمایت استعمار و امپریالیسم خون هم میهنان ما را ریخته و به دستور جهانخواران و ارتجاع منطقه ، آتش جنگ نیابتی و تحمیلی را با وحشت، بربریت ، ویرانی، کشت و کشتار خانمان سوز را شعله ور ساخته است و از همین موضع ارتجاعی و خرافاتی در تقابل و تضاد با آزادی و سرفرازی، با علم، دانش، ترقی و تعالی، با زنان و حقوق شان، با روشنگران، ترقی پسندان و آزادیخواهان ایستاده و به رخ شان شمشیر کشیده است. جنانچه صد ها هزار فرزند انقلابی و آزدمنش از پروفیسر، داکتر، انجنیر، معلم، متعلم، محصل علم و استاد را جلادان "خلق و پرچم" به حمایت سپاه و لشکر متجاوز سوسیال امپریالیسم روسی زنده به گور کردند و به تعقیب ان جهادگران وطن فروش این فرزندان خلف برژینسکی و طالبان مزدور امریکا و ناتو دست از سر دانش پژوهان و ترقی خواهان و مبارزان راه آزادی و ترقی اجتماعی بر نداشته اند. آنهائی که از دست برادران تنی "خلق و پرچم" و جهادی ها جان سالم بدر بردند، هر روز با محاکم صحرائی، سر بریدن و با انتحار و انفجار تکه پاره شده و هنوز که هنوز است جنایات نابخشودنی ادامه دارد.
هر دو باند از مزدوران وطن فروش ۷ و ۸ ثوری در طول حيات ننگين شان  چنان به خفت و خوارى در قدمگاه  سوسيال امپرياليسم روسی و امپرياليسم جنايت پيشۀ امريكا و ارتجاع حاکم بر کشور های ایران و پاکستان و استخبارات منطقه به سجود رفته و سقوط كرده اند ‌ که هر آن  و به سهولت در نقش پلید مزدوران کمر بسته به ساز اربابان شان به میدان می آیند، در خدمت به امپریالیسم و ارتجاع و خیانت به افغانستان و مردم آن به رقابت می پردازند؛ به مزدور ی و غلامی هر از گاهی جاى  عوض و به تکرار به ارگ شاهی آرمیده ‌و از خون خلق بی دفاع افغانستان به زندگی و حیات حیوان صفت خود ادامه می دهند. 
امروز و فردا  كه مصادف است به هفتم و هشتم ثور،  این خونبار ترين روز ها در تاريخ كشور بلاکشیده ما که چهل و پنج سال از آن می گذرد. به رغم گذشت چهار و نیم دهه، این ستم و جنایت و دور باطل را پایانی متصور نیست. تا ارتجاع خون آشام طالبی و جهادی به حمایت بیرونی ها با سیطرۀ تراز فاشیستی و تبعیض و ایارتاید ــ جنسیتی ــ قومی آن در کشور حاکم باشد؛ تا دول و سازمان های متجاوز و غارتگر بیرونی در کشور ما درازدستی کنند؛ تا توده های خلق تحت ستم به شمول زنان و مردان ستمکش آگاهانه و با انسجام درفش مبارزاتی نه افرازند و خواهان جمعی و جدی تعیین سرنوشت ملی و اجتماعی خویشتن نشوند؛ کماکان با همان کارنامۀ ننگين و پلید فاشيستی، خودکامگی و ستمگری مشترک اين خائنان سفاك و جلاد مردم افغانستان اعم از طالب، جهادی، داعشی، "خلق و پرچم"، حزب التحریر...، ستم و سرکوب، کشت و کشتار، شکنجه و زندانی، درد‌ و رنج، فقر و ‌گرسنگی، بیکاری و مهاجرت، بی خانمانی و هزار و یک مصیبت دیگر در حق خلق بى گناه و بي دفاع ما به دستور و یا با همراهی امپریالیست های متجاوز و جنایتکار ادامه خواهد یافت.
باید ضمن بازخوانی رویداد های خونین چهار و نیم دهۀ اخیر و زنده نگه داشتن آن و عاملان بیرونی و بومی آن در حافظۀ جمعی مردم افغانستان و گرامیداشت یاد کلیه قربانیان فاشیسم روسی، امریکائی ــ ناتوئی، "خلقی ــ پرچمی" و جهادی ــ طالبی و صد ها هزار مبارز رفتۀ راه آزادی و ترقی اجتماعی؛ به جای ترک یار و دیار و تن دادن به مهاجرت ناخواسته، بی خانمانی و سرگردانی در صحرا های سوزان و خشک و غرق شدن در دریا های و بحر ها، راه ایستادن، تنویر اذهان توده ها، انسجام پذیری و مبارزۀ آگاهانۀ جمعی را در پیش گرفت. در این خصوص، مسؤولیت عناصر و ظرفیت های فردی و گروهی آگاه و پیشرو سنگین تر از همه است.  با پا فشردن بر راه مبارزاتی علیه کلیه مظاهر ارتجاع و امپریالیسم، هم این رویداد های خونین و غم انگیز و عوامل آن در حافظۀ تاریخی مردم زنده می ماند، هم عوامل بومی و بیرونی جنایات این دوره محکوم شده و هم گرامیداشت از قربانیان فاشیسم و مبارزان رفتۀ راه آزادی و انقلابی کشور به عمل می آید.

مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم!

زنده باد یاد قربانیان و مقاومتگران جانباز علیه ۷ و ۸ ثور!

جلادان "خلق ــ پرچم"، مجاهد، طالب، داعش و اربابان متجاوز شان تا ابد محکوم اند!

زنده باد مبارزه و پایه داری مترقی و آزادیخواهانه!

۰۶ ثور ۱۴۰۲ شمسی