حزب کمونیست مارکسیست ــ لنینیست ترکیه (MLKP)
مترجم: متین کوشا
۳۱ اکتوبر ۲۰۲۳همراه با مردم فلسطین برای آزادی، عدالت و سرافرازی!

ما به ابتکار شجاعانۀ ۷ اکتبر علیه اسرائیل نژادپرست، نسل کش و استعمارگر درود می فرستیم.
صبحگاه روز هفتم اکتبر، عملیات چریکی دسته جمعی که توسط ناسیونالیست های فلسطینی انجام شد، ضربۀ جدی سیاسی، اخلاقی و ایدئولوژیک به ابزار جنگ استعماری نژادپرستانه و نسل کشی و بوروکراسی بالائی متشکل از فاشیست مسلح و غیرمسلح بود؛ کسانی که اعلام کردند ارادۀ مردم فلسطین را با تبدیل آنها به گروهی از پناهندگان، به خاک سپرده اند و آنها را قادر به دفاع از کرامت ملی خود نمی دانند. آنها دیوارهای فیزیکی و الکترونیکی شکست ناپذیر دولت اسرائیل را برپا داشته و در کابوسی مستقر شدند که اثرات آن برای دهه های آینده ادامه خواهد داشت.
ماشین جنگی ای به نام اسرائیل تحت حکومت استعمارگران نژادپرست فاشیست صهیونیستی مایه شرمساری یهودیان است. دولت اسرائیل با جنایات سنگین علیه بشریت که ۸۰ سال است علیه مردم مسلمان و مسیحی عرب فلسطین مرتکب می شود و با حمایت از رژیم های فاشیستی و شکنجه گر دشمن کارگران و زحمتکشان جهان، به داغ ننگی بر جبین یهودیان تبدیل شده است.
کسانی که در قرن بیستم علیه یهودیان در سراسر جهان مرتکب قتل عام و نسل کشی شدند، از امپراتوری روسیه تزاری، دشمن سرسخت مردم، تا رژیم نژادپرست، فاشیست و نسل کش هیتلر، تا امروز، دولت اسرائیل و نتانیاهو، گالانت، هالوی و امثال آنها که بر آن حکومت می کنند، از یک نژاد اند، ذهنیت و ایدئولوژی یکسانی دارند و دشمنان بشریت هستند.
مبارزۀ سیاسی و نظامی مردم فلسطین علیه ابزار فاشیستی جنگ و حملات نسل کشی و امپریالیستی مشروع، عادلانه و اخلاقی است و هیچ عوام فریبی نمی تواند این واقعیت را پنهان کند و حزب کمونیست ترکیه در کنار مردم فلسطین و جنبش ۷ اکتبر می ایستد. سنگر های مقاومت فلسطین و مواضع حملت مبارزان فلسطینی، موضع و پشتگاه همۀ مردم آسیای صغیر و خاورمیانه است.
ما از مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و ایزدی ‌ها، کارگران، زنان، جوانان، کارگران شهری و روستائی، علماء، روشنفکران و هنرمندان در گلستان خاورمیانه می‌ خواهیم تا با ابزار تظاهرات همبستگی و مبارزه، از مردم فلسطین حمایت کنند. آزادی فلسطین به خاطر یک خاورمیانۀ آزاد و اتحاد دموکراتیک خاورمیانه در برابر اتحاد ها و نیرو های متخاصم با مردم خاورمیانه. خاورمیانه علیه اسرائیل و ایالات متحده.
ما از زحمتکشان و مردم ستمدیدۀ تمام قاره ها می خواهیم به خیابان ها بیایند و مبارزه را برای پایان دادن بی قید و شرط به حملات فاشیستی، استعماری و نسل کشی اسرائیل علیه حق تعیین سرنوشت کشور فلسطین؛ برای آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی در زندان های اسرائیل اشغالگر و برای اجرای بی قید و شرط حق بازگشت میلیون ها فلسطینی در تبعید از سراسر جهان، گسترش دهند.

زنده باد مبارزه برای آزادی مردم فلسطین و کردستان!
زنده باد فلسطین آزاد، زنده باد کردستان آزاد!