زنده یاد داوود سرمد/ بازتایپ و ارسال: جعفـر
۰۶ اکتوبر ۲۰۲۳بـــذر امــیــد

اگــر دهقان ایـــن دشت و دیاریــم

بـبـایـد بـــذر پــربــاری بکاریــــم

بگــیــرد نسل دیـگــر حاصلش را

اگـــر مــا حاصلش را بــرنداریــم

***

ســرود نـاامـیـدی

ز بـــــرق چشم بـاز کــوکـب مـــا

درخشان می شود "سرمد" شب ما

سرود نـاامــیــدی را مــخــوانــیــد

کـه این کـفـر است انـدر مذهب ما

***

خـورشـیـد فـردا

دریـــن وحشتـگـۀ تـشنـه بــیـابــان

منم با غـول شب دست و گـریـبـان

دو چشمانـــم بـه راه آفـتــاب است

کــه فـــردا می گــذارد پا به میدان

***