زنده یاد داوود سرمد/ بازتایپ و ارسال: همایون اوریا
۲۷ اگست ۲۰۲۳
ســرو آزاد

در دل بی تاب من،  شوق جنون تــــاز کیست

در بُـــن هر شهپرم، گرمی پــــــــرواز کیست

گـــــر نه خموشی کُش است، شعلــۀ فریاد من

آفت کشت سکـــــوت، آتــــش آواز کــیــــست

نیست اگر نیش عشق، زخمه زن روح مــــــن

خــون شراب گــــداز، در رگـــــۀ ساز کیست

سوخــــتـــم از پــــرتـــوش، لیک نـــدانسته ام

قــــــلـــب صفا طینتم، آئـــــیـــنـــۀ راز کیست

سِحر نگاه کسی، از هـــــمـــــه چشمم بــبـست

مـــــردمک دیـــده ام، جــلـــوه گــه ناز کیست

زهــــرۀ سنگـــــــین دلان، آب شد از سوز آن

شعر شرر خـــــیز من، شعله پــــــرداز کیست

نیست اگــــر قــــامـتـش، سرو بــلـنـد غـــرور

در چـــــمـــن اعتبار، سرو قـــدافـــراز کیست

" سرمد" اگر کام مـــن، از غــم او تلـخ نیست

در ره شیریـــن یـار، کوهکـن هـمـبــاز کیست

***