زنده یاد داوود سرمد ــ ارسالی: فریدون کاوه
۰۷ اکتوبر ۲۰۲۳به مناسبت روز جهانی معلم و وداع همیشگی آموزگار انقلابی
فـــــــرزنــــدان زحمتکشان افغانستان زنـــده یاد داوود سرمـــد

وداع

رفــتــیــم و اهـــل مــدرسه تــنـها گــذاشتیـم

داغـی بـــه روی صفــحــۀ دل ها گــذاشتیـم

آن زورقی که بـــر لـب ساحل نشسته بـــود

بــنــگــر چــگــونـه بــر دل دریا گـــذاشتیـم

حاضر بـــه درس دادن بی مــزد کس نـبـود

ایــــن رسم تـــازه را بــه شما ما گـــذاشتیـم

دادیــــــم درس عـــز و فــــداکاری و شرف

تـــا خاطــــرات خویش به این جا گــذاشتیـم

تــنــهـا هـــدف نــبــــود تــرقـی درس هــــا

سنگی بـــــرای جنبش فـــــردا گـــــــذاشتیـم

تـــا چشم هــویشاری تــان بـــاز تـــــر شود

سه سال خـواب راحـت خــود را گـــذاشتیـم

بردیم گرچه "خواجه" و "مهتاب" و دیگران

این جا "سخی" و "کاظم" و "ماما" گذاشتیـم

چــون بسته کــــرد راه گلــو را غــــم وداع

یک چند حــرف خــویش بـــه فردا گذاشتیـم

***

لیسۀ قلعۀ مرادبیگ ــ ۱۳۵۶شمسی