زنده یاد حسیب مهمند ــ ارسالی م. مبارز
۱۳ اپـریـل ۲۰۲۳در جست و جوی بهار

کجائی، های

بهار رفته در قعر زمستان های خواب آلود و ناپیدا

تو را در بیشه های نیلی سرد زمستان ها

رهروان بیقرار کوچه های باور فردا

در مزارآباد نارون های شرقستان

                                    می جویند.

کجائی، های

صدای گام هایت را

خروش لاله های سرخ صحرائی

زبان آشنای رویش برگ و گیاه و باغ

                        هزاران دست بی پهنای خون آلود

                                                            مبارکباد می گویند

و موج قوغ های سرخ خون آلود

فراز خانۀ عاشقان تو

حدیث باد های وحشی سرد زمستان را

به گوش ناخدای باغ می خوانند

کجائی، های

           سلامت باد!