نـــــــادر نـــــادرپــــــور
بازنشر: ۲۵ جـون ۲۰۲۳
‏۱۵ سپتمبر ۲۰۱۹‏‎‏

‎‏ ‎

فـــــریــــــب

دانسته ام كه هر چه كنی جـز فـریب نیست

اما دریــــن فــریـب، فسون ها نــهــــاده ای

در پشت پـــرده، هیچ مداری جز این فریب

لیكـــن هـــــزار جامه بــــر انــــدام او كنی

* * *