کارکنان و همکاران خروش رعد
۲۴ دسمبر ۲۰۲۳



هفت سالگی"خروش رعد" و ضرورت مبارزات روشنگرانۀ دموکراتیک

هفت سال قبل از امروز در موقعیت مستعمراتی آن زمان کشور ما، روز بیست و چهارم دسمبر ۲۰۱۶م وبسایت خروش رعد به مثابۀ رسانه ای بدیل و روشنگر با نقد وضعیت مستعمراتی جاری کشور با چشم انداز تغییر، به همت کارکنان و همکاران مصمم و متحدش این رسانۀ الکترونیک را در فضای مجازی به دست امواج سپرده و پیام مبارزاتی اش را به اقصی نقاط کشور و جهان فرستاد.
از همان بدو گشایش، خروش رعد مبارزۀ آزادیخواهانۀ ضد استعماری ــ ارتجاعی با چشم انداز تغییر در موقعیت مستعمراتی ــ نیمه فئودالی کشور را در صدر وظائف نشراتی اش قرار داده و تا پایان اشغال امپریالیستی کشور و سقوط دولت مزدور ساخته و پرداختۀ آنان در همین خط روشنگری کرد.
با روی کار آورده شدن مزدوران اجاره ئی طالبان بر سریر "امارت اسلامی" به دسیسه و مدیریت مستقیم امپریالیسم امریکا و شرکای تجاوزش پس از ناکامی ستراتیژی اشغالگرانۀ مشترک آنان و فرار جبونانۀ نظامیان اشغتلگر شان از کشور ما در ۲۴ اسد ۱۴۰۰شمسی (۱۵ اگست ۲۰۲۱م) و افزودن جنایتی جدید بر کوهوارۀ جنایات قلبی اش در حق کشور و مردم ما، خروش رعد با قاطعیت یک رسانۀ مستقل ملی، دموکراتیک و پیشرو علیه آن موضع گرفته و ضمن افشای تبانی  و توطئۀ امپریالیسم امریکا با گروه طالبان به حیث یک پروژۀ نواستعماری، محکوم کردن معاهدۀ ننگین و اسارتبار دوحه و تحلیل ماهیت و عملکرد این گروه مزدور و تراز فاشیستی از ابعاد ملی و طبقاتی، علیه آن روشنگری کرده است. در عین زمان فتنه انگیزی "منتظر الوزاره های" بیرون مانده از دائرۀ امارت طالبانی؛ سوء استفادۀ تبلیغاتی آنان از نام مردم و ستم هائی که جنایتکاران طالبی بر آنان روا می دارند و به مدد حمایت دول امپریالیستی غربی و شرقی ادامه یافته است؛ ماهیت مزدوری و ارتجاعی این ریاست جویان و سهم خواهان زیر رهبری طالب و استفادۀ قدرت های طماع بزرگ و کوچک بیرونی از این دار و دسته ها به عنوان وسیلۀ فشار بر طالبان، فرصت طلبی دول امپریالیستی و مرتجع شرقی و همجوار و اخیراً تلاش دولت های دولت های امپریالیستی غربی به رهبری امریکا برای سرهمبندی آوار فرو ریختۀ دولت مزدور غنی به شمول مزدوران تکنوکرات، مزدوران جامعۀ مدنی، بوروکرات ها و رهبران و کادر های احزاب تسلیم طلب فراری برای سناریوی احتمالی دیگر در حول تعدیل پروژۀ طالبان و تقسیم قدرت با رهبری طالبان و سائر موارد... روشنگری کرده است.
به عنوان یک رسانۀ ملی ــ مترقی مبشر تغییر، خروش رعد مبارزه علیه انحرافات و گرایش های تسلیم طلبانۀ ملی و اجتماعی را  که در جامعۀ پر از تضاد و تناقض در موقعیت مستعمراتی دیروزی و نومستعمراتی جاری  و نهاد های مبارزاتی بروز کرده و حاملان و عاملان آن به نفع استعمار ــ ارتجاع و به زیان منافع ملی و اجتماعی مردم کشور ما عقب نشستند؛ را بخشی جدائی ناپذیر از مبارزۀ ضد استعماری جاری دانسته و طی هفت سال فعالیت مطبوعاتی، بدان پایبندی داشته و تا آن جا که ممکن بوده، انحرافات از مسیر مبارزۀ آزادیخواهانه، دموکراتیک و انقلابی را در سطح جامعه و تشکل های مبارزاتی به نقد کشیده است. 
کنون که زنجیر های ستم طالبانی بر دست و پای خلق ما شامل زنان و مردان ستمکش آن سنگینی می کند، مبارزه علیه این سلطه و ستم طبقاتی نوع فاشیستی طالبانی به گرانی این سلطه بر دوش نحیف نهاد ها و رسانه های متعهد مبشر تغییر وضعیت موجود سنگینی می کند.
در بخش تبلیغی، "خروش رعد" به حیث یک رسانۀ مترقی متعهد است برای خنثی سازی نقش فریبندۀ دستگاه های تبلیغاتی ارتجاع حاکم طالبانی و اغتشاش آفرینی رسانه های دنیای امپریالیسم در این زمینه؛ برای افشای ماهیت ضد ملی و ضد مردمی، برنامه، اغواگری، اهداف و ابزار و روش های ارتجاعی حاکمان طالبانی و حامیان استعمارگر امپریالیستی ــ ارتجاعی این گروه برزمد. سلاح یک چنین نشریه در برخورد به هر مسأله ای، نقد علمی و ارائۀ تحلیل و استدلال منطقی است. نویسندگان همکار "خروش رعد" برای نخبگان نه، بلکه برای توده های زحمتکش کم سواد و بی بهره و یا کم بهره از دانش و بینش سیاسی، می نویسند و پیام می دهند. فهم ما اینست که این پیام باید به زبان مخاطبان و در سطح فهم و فشردگی وقت کم آنان ارائه شود.
در بخش ترویج و روشنگری، وظیفۀ یک رسانۀ بدیل مثل "خروش رعد" و نشرات مماثل ارائۀ یک کلیت به هم بافتۀ فکری، سیاسی و اجتماعی با انسجام منطقی در برابر بدائل ارتجاعی ــ استعماری است. در این بخش نیز سلاح منطق، استدلال، تحلیل علمی، سطح زبانی مخاطبان، مهارت لازم در پیام رسانی، ارائۀ مثال های زنده و عملی، انتخاب شعار های مبارزاتی بسیج گر در هر مقطع و مسألۀ روز و غیره، از ضرورت های اولیۀ اشاعه، روشنگری، آگاهی رسانی، رهگشائی و بسیج توده ها شمرده می شود.
در شرایط استبداد و اختناق تراز فاشیستی مستولی بر کشور و تحمیل شده بر توده ها و به ویژه بر زنان، جوانان و مردان فعال سیاسی معترض، آزادیخواه و پیشرو و رسانه های بدیل استعمار ــ ارتجاع در داخل کشور توسط فاشیست های طالبانی، رسانه های بدیل بدون سانسور وظیفه دارند تا از لحاظ سیاسی با نقش رهنمود دهنده، روشنگرانه و تبلیغاتی، به امر آگاهی و بسیج عمومی مدد رسانیده و علاوه بر آن، می توانند نقش وصل کننده داشته باشد.       
با این انتخاب، تیم همکاران فرهنگی، سیاسی، خبری و فنی وبسایت "خروش رعد" به رغم عدم تناسب میان بنیۀ ضعیف خود و سنگینی وظایف نشراتی جانبدار و افشاگر دموکراتیک، در آغاز هشتمین سال نشراتی این رسانۀ متعهد ملی، دموکراتیک و پیشرو، گام مشترک جمعی به سوی انجام وظائف جدید می گذارند و هر گونه انتقاد و همکاری سازنده و ارتقائی را در این زمینه به گرمی استقبال می کنند.

کارکنان و همکاران "خـروش رعـد"