فــریــدون کاوه
۲۵ دسمبر ۲۰۲۳هفتمین سالگرد سایت "خروش رعد" را خجسته می خواهم!

رفقای عزیز، همکاران و گرداندگان سایت "خروش رعد" را درود می فرستم. در این شبان تار شما رفقای عزیز مصمم هستید تا به طور جمعی در عرصۀ نشرات دموکراتیک وقت گرانبهای خویش را با نورافشانی صرف آگاهگری توده ها و جوانان کشور و مبارزه علیه ارتجاع هار و امپر یالیسم لجام گسیخته کنید، به ویژه علیه طالبان مزدور بستیزید و ماهیت غلیظ ارتجاعی و وطن فروشی، مظالم و جنایات این دستۀ خود فروخته و تجاوزات و مداخلات بیشرمانۀ امپریالیستی ــ ارتجاعی بیرونی در افغانستان را افشاء ساخته و طرفند های بانیان و حامیان طالبان را بر ملا سازید. این کاریست بس بزرگ و قابل تمجید که هرگز فراموش مبارزان راه رهای خلق های محکوم افغانستان و جهان نخواهد گردید و بر کتیبه تاریخ مبارزات رهائیبخش مردم ستمدیدۀ ما ماندگار خواهد ماند.
پیروز و کامگار باشید!