فـاروق سـیـدخـیلـی
۲۵ دسمبر ۲۰۲۳هفتمین سالگرد فعالیت نشراتی "خروش رعد" پرمیمنت باد!

حدود ۴۵ سال می شود که قدرت های استعماری غرب و شرق همراه با دار و دسته های مزدور و مرتجع رنگارنگ غیر مذهبی و مذهبی به نوبت در کشور ما بر خلق ما جفا، ستم و جنایت کرده، وطن را ویران و هموطن را آوارۀ دیار نامعلوم و ناآشنا ساخته اند. تازه خون آشام ترین مزدوران تروریست توسط امپریالیسم جنایتکار و تروریست پرور امریکا و شرکاء بر تخت "امارت" رسیدند تا جنایات فاشیست های هیتلری را در افغانستان ستمزده در حق انسان های اسیر، گرسنه، زندانی و محتاج آن تکرار کنند.
به پاسخ این ستم و جنایات امپریالیستی و ارتجاعی، طی این مدت مبارزه و مقاومت ملی، دموکراتیک و مردمی علیه این سلطه و ستم استعماری و ارتجاعی در مقاطع مختلف و به اشکال گوناگون تا حد مبارزۀ مسلحانه در کشور به راه افتاده و هزاران هزار انسان آزادیخواه و مبارز این کشور در پیکار برای آزادی ملی و اجتماعی انسان های دربند جان خود را فدا کردند، به اشکال مختلف رزمیدند و با خون شان راه رهائی انسان های گرفتار این خطه را رنگین کرده و میراث گرانبهای مبارزاتی را به راهیان راستین و استوار راه منتقل کردند.
در چندمین گامی از این رهنوردی به سوی آزادی، هفت سال قبل رسانۀ ملی ــ مترقی "خروش رعد" خروشیده و هنوز هم  در خروش است. از آغاز درخشیدن، این رسانه بی وقفه رویداد های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی افغانستان و کشور ها را   در حد توان و امکان همکاران خود منعکس ساخته است.  این رسانه از روز نخست نشراتی اش تا حال، ارگانی بوده است "ملی، مترقی و پیشرو". با این صفت ها، "خروش رعد" همواره از موضع منافع ملی، وحدت و ترقی مردم افغانستان در ضدیت با اشغاگران، دشمنان وحدت ملی، منحرفان و ارتجاع رنگارنگ در عرصۀ نشراتی روشنگری کرده و با قاطعیت در مقابل مزدوران اجنبی و وطنفروشان به شمول چاکران وطنی سوسیال امپریالیسم اشغالگر شوروی (خلق و پرچم) و امپریالیست های تجاوزگر امریکائی و شرکاء و مزدوران شان (مزدوران جهادی، تکنوکرات، ملیشیا، مدنی، تسلیم طلب و طالبانی) از موضع منافع ملی و منافع زحمتکشان کشور مبارزۀ بی امان  کرده است.
کنون که با روی کار آورده شدن مزدوران ریشوی غیر مدنی طالبی به جای مزدوران مدنی دیروزی جمع شده در نظام ضد ملی و سرگینی "جمهوریت"، افغانستان به زندان و کشور گرسنگان بیکار مبدل شده و فقر و بیکاری مطلق در کشور بیداد و ارتجاع خودفروختۀ طالبی که حاکم بر جان و مال مردم اند، استبداد خونین و مطلق العنانی شان را روز به روز به زور اربابان بیرونی شان بر مردم بیشتر می سازند و تعصب قومی ــ مذهبی و تفرقه را دامن می زنند.
خروج از این وضعیت آشفته، با مبارزۀ متحد عمومی کلیه ستمدیگان و ظرفیت های خورد و بزرگ مبارز کشور با چنگ زدن به ریسمان اتحاد و همسوئی افراد و گروه های سالم با شعار های کار، نان آزادی و دموکراسی برای توده ها، و حقوق و آزادی تعلیم و تحصیل برای دختران و زنان بی حقوق افغانستان، میسر است.
‌کارکنان و همکاران قلمی "خروش رعد" در این هفت سال تمام با شعار "آزادی ملی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی" به میدان آمده اند و مصمم اند تا بیرون رانده شدن خفاش های طالبانی از کشور و به زیر کشیده شدن آنان از اریکۀ امارت، حول این شعار ها مبارزۀ روشنگرانه و افشاگراگرانۀ دموکراتیک را در حد ظرفیت خود در عرصۀ رسانه ئی به طور جانبدارانه تا فرارسیدن  فردای روشن آزادی از دل این شب تاریک و ظلمتبار طالبانی به پیش برند.  
به عنوان یکی از همکاران و علاقه مندان این سایت مبارز و روشنگر، افتخار همراهی تان را با خود دارم و در حد توان در امر اشاعۀ بیشتر مواضع ملی، دموکراتیک و مترقی این وسیلۀ ارتباط جمعی سهم کوچک خود را اداء می کنم.