پـویـان
۲۷ دسمبر ۲۰۲۳تداوم هفت سالۀ "خروش رعد" ضد ارتجاعی و ضد استعماری

این جانب نیز به مثابۀ یکی از همکاران قلمی این سایت صمیمانه ترین  تبریکات  خود را به مناسبت  هفتمین سالگرد  افتتاح سایت ملی ــ مترقی "خروش رعد "، به مثابۀ بازتاب دهنده اندیشه های ملی، دموکراتیک  و مترقی،  خدمت همکاران قلمی، گزارشگران و مسؤولان فنی آن، که در پرتو اهداف و سیاست نشراتی سایت، مضامین ارسالی همکاران و نویسندگان را  امانت داری کامل ویرایش نموده و  به دست نشر می سپارند،  ابراز می دارم.
وبسایت "خروش رعد" با روشنگری و ترویج اندیشه های دموکراتیک و آزادیخواه در راه آزادی از قیود استعمار،  دفاع از ارزش های دموکراتیک و  منافع اکثریت  توده های تحت ستم، به مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم،  افشای جنایات  نابخشودنی اشغالگران امپریالیست  جهانخوار امریکا ــ ناتو و گرگان هار طالبانی، پرداخته است. فریاد سایتی را که منادی آزادی ملی، دموکراسی مردمی، ترقی  و عدالت اجتماعی بوده و گامزنی در راستای ایجاد همسوئی مبارزاتی میان نهاد ها و نیرو های مترقی و انقلابی علیه ارتجاع و استعمار  را در سر لوحۀ وظائف خود قرار داده است، پرطنین تر می خواهم.
۲۲ دسمبر ۲۰۲۳