سـیــاوش آزاد
۲۴ دسمبر ۲۰۲۳پیام به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس خروش رعد

آن رفیقی که بــــه دوران غمم دور نـــرفت
زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت

سلام های گرم خود را از سرزمین وحشت و دهشت خدمت همۀ گرداندگان و همکاران محترم سایت وزین خروش رعد می فرستم. دیرست که اوضاع کشور و توده های مظلوم خلق زحمتکش و تحت ستم و استثمار آن در نتیجۀ سیطرۀ امپرالیستی و ارتجاعی، تیره و تار است و شب پرستان طالبی با پشتوانۀ امپریالیستی ــ ارتجاعی بر غلظت این تیرگی افزوده اند. در این ظلمت سرا توده ها ستم و فقر و فاقگی می کشند و ستمی مضاعف بر آنان اعمال می شود. در این شبانه روز خیلی ها از مدعیان دیروزی مبارزه با شب و شب پرستان، در فکر گلیم خود به گوشه ای خزیده و در این ظلمت غلیظ ارتجاعی ــ استعماری از انظار ناپدید شده اند.
بدین مناسبت میمون سالگرد سایت، از این که شمعی در دست با شب و ظلمت پسندان سر ستیز دارید، موفقعیت های هر چه بیشتر شما شمع بدستان و رهنوردان استوار را که دل به دریا زده اید و در راستای آگاهگری اذهان توده ها و جوانان و افشاگری علیه ستمگری و جنایات مستمر امپریالیسم و ارتجاع مزدور آن، به ویژه فاشیست های طالبانی پرداخته اید، را قابل ارج دانسته و اندر این راه روشنگری از موضع توده های تحت ستم، موفقیت های هر چه بیشتر شما همکاران و همرزمان گرامی را خواهانم.
با دورد