ســروش
۲۴ دسمبر ۲۰۲۳فریاد رسای تان علیه ارتجاع و استعمار رساتر باد!

پیام به مناسبت بزرگداشت از هفتمین سالگرد گشایش وبسایت خروش رعد

همكاران دست اندر کار نشراتی ــ فرهنگی وبسایت ملی، دموکراتیک و مترقی "خروش رعد" هفتمین سالگرد تأسيس این رسانۀ روشنگر ‏آزادیخواه و مردمی را به شما و از طریق شما به کلیه همکاران فرهنگی، خبری و تخنیکی، دوستداران و خوانندگان این وبسایت تهنیت می گویم.
"خروش رعد" این سنگر رزم پویندگان متعهد به آرمان رهائی ملی و اجتماعی مردم افغانستان که بهترین فرزندان فرهیختۀ خلق ما آگاهانه در راه آن جانبازی کردند؛ با عزم و ارادۀ قوى جمعی، هفت سال قبل اندر این روز (۲۴ دسمبر ۲۰۱۶) قد برافراشته، و با هدف آزادى مهين و رهائی مردم ستمديدۀ خود و كوتاه شدن دست تجاوز استعماری از ساحت میهن اشغالی، در فضای مجازی فعال شده و محتوای آن پیوسته بر بال امواج قاره ها و کشور ها را درنوردیده است. سنگر مبارزاتی ملی ــ دموکراتیک "خروش رعد" از آغاز خروشیدنش تا حال، بی وقفه در حد توانش در عرصۀ نشرات و تبلیغات سیاسی ــ فرهنگی علیه امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع بومی و خادم آن (مجاهد، تکنوکرات، منحرفان تسلیم شده به اشغالگران و طالب) خروشیده است. اندر این مبارزه "خروش رعد" هیچگاهی زحمتکشان و مردم بیدفاع خود را به دست فراموشی نسپرده و من حیث یک رسانۀ مترقی، واقعیت های خونین کشور پامال شده و مردم در خون تپیدۀ کشور را به گونۀ واقعی و امانت دارانه بیان و بازتاب داده است.
اطمنان دارم همان طوری که وبسایت وزین "خروش رعد" ناشر انديشه هاى ملى، دموكراتيك و پيشرو، از آغاز فعالیت فرهنگی ــ نشراتی در طول هفت سال گذشته بوده است، من بعد نیز با وجود مشکلات عدیده می تواند مقالات، تحلیل ها و تفسیر های همه جانبه، روشنگرانه و آموزندۀ تئوريك و معلوماتی پیرامن شرایط و اوضاع جاری کشور از گذشته تا حال را در دسترس خوانندگان قرار دهد. بالااخص طی دو سال و اند حاکمیت بربرمنشانۀ دار و تازیانۀ مزدوران مرتجع طالبانی، این رسانۀ روشنگر و مترقی واقعگرا با گزارشات خبرى، مقالات تحلیلی‌ در مورد ماهیت خودفروختگی و ارتجاعی اجیران طالبانی و پشت جبهۀ آن، افشای دسایس امپریالیستی و بازتاب حوادث و جریانات خونباركشور و جهان، به ویژه در محکومیت جنایات صهیونیسم اسرائیل و در دفاع از مبارزات رهائیبخش مردم دربند فلسطین و حق ایجاد یک کشور مستقل برای عموم آگاهانه در حد توش و توانش اطلاع رسانی کرده است.
همکاران ما در "خروش رعد" همه وقته در درد و غم زنان و مردان تحت ستم و عذاب کشیده خود شریک بوده و وظیفه خود دانسته اند تا یکایک  جنایات مزدوران مرتجع امپریالیست های غدار را که هر روز جنایت می آفریند، آدم می کشند، شلاق می ‌زنند، به دار می آویزند، تجاوز به مال و جان هم میهنان مظلوم ما می کنند، افغانستان را به یک ظلمتسرا و زندان بی در و پیکر زنان و مردان بیکار و گرسنۀ آن مبدل کرده اند، دروازۀ مکاتب و دانشگاه ها را به روی دختران زحمتکشان کشور ما بسته اند، زنان را از عرصۀ اجتماعی حذف کرده اند، زمینۀ فرار جمعی جوانان و بیکاران را مهیا ساخته اند و...؛ درحد توان و با همکاری و همسوئی با نهاد های همسوی ملی، دموکراتیک و انقلابی کشور ( به ویژه پورتال افغانستان آزاد )  افشاء و نشر کرده اند.  در سال نشراتی که پیش رو است، نیز همکاران رضاکار و دستاندرکاران این تریبون روشنگر  مصمم اند تا در امر اطلاع رسانی جمعی و مبارزه سیاسی ــ تبلیغاتی علیه امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع منطقه در نقش اربابان و حامیان  هول انگیز ترین مزدوران بومی تروریست و جنایتکار طالبی، با گام های متین تر و استوار تر کار و پیکار روشنگرانۀ دموکراتیک کرده باشند.
چاکران  بومی امپریالیسم متجاوز که یکی پی دیگری در حاکمیت های پوشالی نصب و عزل می گردیدند و تعدادی از مزدوران مدنی و تسلیم شده در حاشیۀ آن می چریدند، و بیشتر از دو دهه است که به طور متناوب با همیاری اشغالگران امپریالیستی توانسته اند بر گردۀ خلق درد کشیده ما خسپیده ‌و عامل عمدۀ تداوم این بحران و اسباب ستم چند لایۀ پایان ناپذیر بر زنان و مردان ستمکش کشور ما بوده اند.
بناءً، نهاد ها و رسانه های آزاد، دموکراتیک، مترقی و روشنگر وظیفه دارند تا با تمام نیرو دست از مبارزۀ روشنگرانه و افشاگرانه برنداشته و علیه ستمگران طالبی و حامیان مرتجع و امپریالیست غربی و شرقی شان این جانیان بایستند و برای تنویر اذهان توده های تخدیر شده با افیون مهلک دینی ــ قومی (در نقش عوامل بازدارندۀ خودآگاهی و اتحاد مبارزاتی توده های توده های میلیونی تحت ستم) روشنگری کنند.
آری، با توجه به این امر، سایت "خروش رعد" به مثابۀ رسانه ای مستقل و دموکراتیک رسالت دارد تا پیرامون اوضاع دیروز و كنونى كشور و جهان با همه زشتى ها و وحشت آفرينى هاى جنون آور و با هول انگیز ترین اسلام وارداتی، بربريت و آدمکشان و  مزدوران طالبی امپرياليست ها كه امروز بر جامعه ما بيشتر از همه مسلط اند، بدون هراس هر آن با بيان واقعيت ها برای تنویر سیاسی طبقات زحمتکش کشور و طرح مداوم حقوق و مطالبات دموکراتیک توده های تحت ستم و استثمار ضمن افشای اغواگری ها و بازی های تبهکارانه ای که در مورد مقدرات کشور و مردم تحت ستم ما توسط اربابان این مزدوران طالبی در راستای توحید و تقویت سلطۀ ارتجاعی نواستعماری و تحکیم زنجیر ستم بر دست و پای زحمتکشان کشور در جریان است ( کنفراس ها، نشست و برخاست ها از دوحه تا مسکو، دوشنبه و ویانا) روشنگری کرده و هر یک از نیرنگ ها و پروژه های ساخته و پرداخته شدۀ ارتجاعی ــ استعماری را به  آگاهی  مردم خود برساند.
"خروش رعد" و سائر روشنگران رسانه ئی دارای مواضع ملی و مردمی مکلف اند تا به افشای آن عده گروه ها، نهاد ها و رسانه هاى خودفروخته، تسلیم طالبان فرصت طلب و مهره های فراری سوخته، دزد و رهزن، استعمار و امپریالیسم که دست از سر مردم بی گناه مان برنداشته و هر روز به رغم میهن فروشی و خیانت های آشکار شان به کشور  و خلق، وقیحانه از آغوش اربابان شان زوزه می کشند، تصویری را ارائه داده، این دشمنان آزادی، وحدت و ترقی که در تفرقه افکنی، مغشوش ساختن اذهان توده ها و شست و شوى مغزى و گمراهى نسل جوان ما در خدمت ارتجاع، استعمار و امپرياليسم قلم و قدم مى زنند؛ به مردم و نسل جوان کشور بشناسانند. این روشنگران من حیث منادیان آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی و مدافعان وحدت ملی خلق ما با انجام این رسالت است که به رسانه های روشنگر و مردمی، به ارگان سراسری و همگانی بدیل، و وسیلۀ مؤثری برای افشاء، آگاهی و پرورش توده ها، شخصیت ها و سازمان های ضد امپریالیسم و ضد ارتجاع داخلی ارتقاء می یابند .
همکاران نهایت مهربان!
در سرآغاز هشمین سالگرد نشراتی تان، سالگرد این سنگر خروشان و این زبان گویای مردمی را برای هشتمین سال نشراتی به شما و همۀ کارکنان تخنیکی، همکاران قلمی و خبری، جمیع دوستداران این فریاد جمعی  در داخل و خارج کشور و خاصتاً به مسؤولان فرهنگی و تخنیکی سایت و به کافۀ روشنفکران مبارز آزادیخواه و مترقی کشور مبارکباد گفته و عزم تان را جزم و گام های بعدی تان را در شرایط دشوار کشور در تحت حاکمیت تاریک اندیش ترین کوردلان طالبی، این مزدوران فاشیستی اجاره ای امپریالیسم جنایتگستر  در راستای پرتوافشانی مزید بر گوشه های این تاریکخانۀ ارتجاعی ــ استعماری، استوار تر می خواهم و حال پس از یک غیبت مختصر ناگزیر و تحمیلی، در کنار شما خواهم بود.
ظلمت شکن باد فریاد رسای تان علیه ارتجاع و استعمار!