ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"
۲۵ دسمبر ۲۰۲۳به مناسبت هفتمین سال تأسیس سایت رزمندۀ "خروش رعد"

وقتی حدود ۱۶ سال قبل با همت جمعی از رفقاء و دوستان چیزفهم، متعهد و آگاه در صدد تأسیس پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" شدیم، مبنای حرکت ما در کل بیشتر از سایر عوامل، سه عامل بود: 
۱- اعتقاد راسخ به این که مبارزۀ انقلابی کار توده هاست و فقط زمانی به پیروزی می رسد که توده امر مبارزات انقلابی را امر خود دانسته ، شجاعانه و جانبازانه در آن شرکت بورزند؛
۲- انحصار طلبی های موجود در آن زمان که تعدادی از گردانندگان سایت ها می کوشیدند، از مجبوریت نویسندگان متعهد و آزاده سوء استفاده نموده آنها را وادار به خود سانسوری و تمکین در برابر خواستهای انقیاد طالبانۀ شان بسازند، ایجاب می نمود تا نهادی را به وجود آورد که زبان بدون سانسور تمام نویسندگان آزاده و متعهد باشد؛
۳- باور به این که هر سایتی با هر خط و سیاست نشراتی که فعالیت نماید، خوانندگان خود را خواهد داشت و هیچ کسی جای کس دیگری را تنگ نمی نماید.
هرچند افتتاح پورتال در همان آغازین روز ها و هفته ها نشان داد که با تأسف اکثر نهاد های نشراتی آن زمان نه تنها با طرز دید ما موافق نبودند، بلکه پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" را به مثابۀ رقیب و حتا دشمن خود تلقی نموده به مبارزه علیه آن آغاز نمودند، مگر گردانندگان پورتال به طرز تفکری که باعث تأسیس پورتال شده بود، وفادار مانده، هیچ گاهی نخواستند تا سایت های دیگر را دشمن خود پنداشته و مانع کار آنها بگردند.
به تأسی از همین خط مشی وقتی هفت سال قبل سایت "خروش رعد" تأسیس و آغاز به فعالیت نمود، با شناخت قبلی که از متصدیان آن داشتیم، نه تنها امیدوار بودیم، بلکه می توان نوشت مطمئن بودیم که در آشفته بازاری که رسانه های الکترونیک به وجود آورده، سرانجام یک نهادی به وجود آمد که می توان به آن گذشته از همکاری، اعتماد نمود و کار سترگ مبارزه را که کار مجموع خلق است، در مقیاسی که برای همه مقدور باشد، مشترکاً پیش برد.
خوشحالیم که در قضاوت آنروزی خود دچار اشتباه نشده ایم و هر روزی که می گذرد، سایت "خروش رعد" با خروش رعد آسایش در عمل به اثبات می رساند که همچنان، متعهد به دموکراتیسم پیگیر، رزمنده و بیهراس از گزند روزگار به پیش می تازد. در همین جا ضمن تبریک هفتمین سال تأسیس، برای گردانندگان سختکوش این نهاد رزمنده آرزوی موفقیت های بیشتر نموده، نوای آزادگی سایت را خروشنده تر و رعد آسا تر امید داریم.

ادارۀ پورتال"افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"