بزرگداشت از بیست و هـشتمین سالگرد جاودانه شدن
اندیشمند بزرگ انقلاب و عملورز استوار انقلابی
زنده یاد قیوم رهبر
(شخصیت شخیص ملی و رهبر برازندۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان( ساماآثار نشر شده در بیست و هشتمین یادبود رهبر:


• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
بـهترین تجلیل از «رهبر»، تأکید بر تداوم اندیشه و آرمان اوست!

• زنده نام ایوب نیزک
سیـری بـر انـدیشه هـا و تحلیل هـای سیـاسی زنـده یـاد «رهـبـر»

• ســـروش
بزرگداشت از «رهبر» یعنی تعهد به آرمان و سازمان او

• ســیــاوش آزاد
قلهٔ دانش و خرد هدف تیر دُژخیمان

• زنـده یـاد ـقـیـوم رهـبـر
چرا و چگونه جنگ مقاومت کنونی ما به پیروزی می رسد؟

• نـجـیـب ثـاقـب
اھداء به «رھبر» اين مظھر عشق، انديشه و عصيان

• زنـده نـام عبدالرازق شجاع
شـــارقـــه


بازگشت به صفحۀ زنده یاد "رهبر"